Frans Frieberg (1822−1913)

Skriv ut

Frans Alfred Frieberg föddes 13 december 1822 i Appuna, Östergötlands län, och avled i Stockholm 20 september 1913. Efter organist- och musiklärarexamina (1840 resp. 1843) verkade han i Norrköping som musiklärare vid elementarläroverket men även som klädesfabrikör, därefter (1866−83) som musikdirektör vid Första livgrenadjärregementet (I 4) i Linköping. Som ledamot, invald 1866, och efter att ha flyttat till Stockholm år 1873 tog han aktiv del i Kungl. Musikaliska akademiens arbete. Frieberg komponerade främst manskvartetter, solosånger och musik för militärmusikkår.

Liv

Uppväxt och utbildning

Frans Frieberg var son till rusthållaren Gustaf Friberg och härstammade på moderns, Rebecka Lorin, sida från en gammal östgötsk klockar- och organistsläkt. Redan som tonåring började han sin utbildning till organist och musiklärare vid Kungl. Musikaliska akademiens undervisningsverk i Stockholm. Organistexamen avlade han dagen före sin 18-årsdag år 1840, med högsta betyg i harmonilära, orgelspelning och sång och ”direktörsexamen” (musiklärarexamen) med ämnena violin, piano, cello och ”Blåsinstruments kännedom” den 23 september 1843.

Tiden i Norrköping

År 1847 anställdes Frieberg som lärare i sång och musik vid Norrköpings elementarläroverk. Han blev en av de drivande inom ledningen för Musikaliska soiréesällskapet i staden. 1859 gifte han sig med Gabriella Charlotta Arnberg (1833−1903), dotter till en av stadens klädesfabrikörer.

Flera av Friebergs kompositioner tillkom och trycktes på 1850-talet, och hans kvartetter för mansröster gjorde honom snart känd utanför staden. 23 sånger till pianoackompanjemang i sex häften utgavs av Abr. Hirsch i Stockholm, och bokhandlaren M.W. Wallberg i Norrköping lät trycka samlingen Från Östergötlands skärgård, sex sånger till texter av ”Onkel Adam” (Carl Anton Wetterbergh). Ett par sånger ur Skogsfrun, en ”operett” i två akter med musik av Frieberg, som uppfördes 1852−53 av stadens Musikaliska sällskap, hör till Friebergs mest omtyckta stycken och spreds i olika bearbetningar: balladen ”Ljungby horn” och en Romans.

Åren 1857−65 drev Frieberg klädesfabrik i Norrköping (1858−62 firma Frieberg & Thunström, därefter firma Frieberg & Berg).

Musikdirektör vid I 4 i Linköping

År 1866 kallades Frieberg, trots att han helt saknade militärmusikalisk bakgrund, till musikdirektör vid I 4 i Linköping efter en vakans där. Den 20 april samma år invaldes han som ledamot i Kungl. Musikaliska akademien, där han varit associé sedan 1853.

Som musikdirektör hade Frieberg bland annat i uppgift att förse musikkåren med ny repertoar och att instrumentera såväl egna verk som musik av andra tonsättare. Fram till 1883, då han efterträddes av Carl Mård, skrev han några marscher, polkor och en kortare vals samt arrangemang, bland annat av egna sånger. Med tiden blev Frieberg rutinerad arrangör och fick år 1873 komponera en Kröningsmarsch till Oscar II:s och drottning Sophias kröning. Under samma period tillkom Korpral Brandts visor (1877), fyra sånger med avsikt att bereda ”nöje för befäl och trupp” och ersätta ”olämpliga vistexter”. Däri ingår en på sin tid populär ”Svensk soldatmarsch” (”För konung och för fosterland till striden glad jag tågar”).

Stockholm 1873−1913

År 1873 flyttade Frieberg till Stockholm, där han bodde sina sista 40 levnadsår. Sedan han avslutat befattningen vid I 4 (1883) verkade han inom Musikaliska akademien, bland annat som ledamot av dess förvaltningsutskott åren 1882−85 och av läroverksstyrelsen (=ledningen för KMA:s konservatorium) 1883−1902. År 1875 skänkte Frieberg 1 000 kr till Crusellska stiftelsen och, inför sin 80-årsdag, 5 000 kr till en stipendiefond vid Musikaliska akademins konservatorium.

Verk

Friebergs komponerande präglas till stil och omfattning av hans verksamhet som ledare i städernas musiksällskap, som sällskapsmänniska (flera sånger tillägnades personer i bekantskapskretsen) och som militär musikdirektör. Han var förtrogen med sin tids manskörsång och sällskapsmusik såsom solosång och pianomusik; folkmusikaliska impulser förekommer. Sångerna, varav några till hans egna texter, är melodiskt uppfinningsrika och med utarbetat ackompanjemang. Flertalet är visartade till form och karaktär, korta såsom ”Ögonen” till text av Esaias Tegnér, eller satta i varierad strofform, t.ex. balladen ”Ljungby horn”.

Flera av verken har utgivits eller föreligger i tonsättarens bearbetningar för olika medier, t.ex. manskvartett, piano och/eller militärmusikkår − i sistnämnda fall, exempelvis i potpurrierna, i starkt bearbetad utformning.

Frieberg försökte sig aldrig på större vokala eller instrumentala former, möjligen frånsett en konsertuvertyr som tycks ha förkommit.

Ann-Marie Nilsson © 2015

Bibliografi

Allberg, Th.: Minnesskrift i anledning av Musikaliska sällskapets i Norrköping 100-åriga tillvaro, Norrköping: Norrköpings tidningar, 1928.
[Dödsruna], Musikern, nr 39 1913, s. 245.
”F.A. Frieberg”, Svensk Musiktidning, vol. 23, nr 1, 1903, s. 1−2.
Edenstrand, Åke: ”Musikregemente av rang”, i: Livgrenadjärregementet i slutet av en epok, Linköping: Komm. för Livgrenadjärregementets historia, 2000, s. 352.
Norlind, Tobias: ”Frieberg, Frans Alfred”, i: Allmänt musiklexikon, vol. 1, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1916, 2:a uppl. 1927.
Stare, Ivar: ”Frieberg, Frans Alfred”, i: Sohlmans musiklexikon, vol. 2, Stockholm: Sohlman, 1952 (1:a uppl.).
Tegen, Martin: "Frans A Frieberg", i: Svenskt biografiskt lexikon, vol. 16, Stockholm: Svenskt biografiskt lexikon, 1964−66.

Källor

Musik- och teaterbiblioteket
Kungl. Musikaliska akademiens arkiv: KMA:s protokoll A1A, vol. 12, 13: (Protokoll 1853, 1866); E 2, vol. 1 (Förslag inval) 1863−1910; D5A (Examensjournaler).
Brevsamlingen, Svenska avsändare: Brev från F A Frieberg.
Norrköpings stadsarkiv
Musikdirektör F. A. Frieberg.
Musik- och teatermuseet, Stockholm
Tobias Norlinds arkiv. H. Lappkataloger i lådor. Biografisk serie.

Verköversikt

Operett (Skogsfrun), pianoverk, sånger till piano, verk för manskör och verk för militärmusikkår.

Samlade verk

Skådespelsmusik
Skogsfrun, operett [med sångerna Ljungby horn och Romance], 1852.

Piano

Elyséen, vals för pianoforte. Norrköping: F. Björkman, c:a 1850.
Elfvorna. Idyll för pianoforte, componerad och fru Alfhild Grevillius tillegnad. Stockholm: Abr. Hirsch, [1856].
Lilla Kjerstin. Namnsdagspolka för piano af Fripon [pseudonym]. Stockholm: Elkan & Schildknecht, 1894.
Polka, i Snöflingor. Dansmusik för 1869. Stockholm: Abr. Lundquist. [Härtill KB:s kortkatalog. Årg. 1869 saknas i KB:s samlingar.]

Pianoversioner i tryck av FAF:s verk för musikkår, sång eller manskvartett
Kröningsmarsch utförd af samtlige Regements-Musik-Corpser vid DDMM Konungens och Drottningens kröning den 12te maj 1873. Arrangement för piano. Stockholm: Abr. Hirsch [1873]. [Handskrivet partitur från Älvsborgs regementes musikkår i Krigsarkivet (KrA). Härtill kopia i KrA, Åke Edenstrands arkiv A 4:14.]
Artillerimarsch. H.K.H. Prins Oscar underdånigst tillegnad. Stockholm: Julius Bagge [1882]. ["Partitur för militärorkester, såväl bleck som trä och bleck i manuskript hos förläggaren att tillgå." − Handskrivet partitur i Krigsarkivet, Livgrenadjärregementet, Musikkåren enligt Katalog D II:2.]
Serenad ["Skjön jomfru luk dit vindue op!", version för piano], i: Album för Piano af Svenske Tonsättare. Stockholm: Gehrman.
Svensk soldatmarsch [ur Korporal Brandts visor]. Stockholm: Gehrman [1914?].

Sånger
Sånger vid piano, Häfte 1−6. Stockholm: Abr. Hirsch. [1. upplagan tryckt c:a 1853−60].
Häfte 1: Fyra sånger högaktningsfullt tillegnade Fru Carolina Stål. 1. Harmonien ("Hvem är engeln från hvars luta"), 2. Hade jag vingar! 3. Aldrig i verlden! ("Nej det aldrig sker i verlden"), 4. Sensitivan ("Lilla blomma varför sjunker armen"). Häfte 2: Sex sånger Fru Mathilda Wahlberg tillegnade. 1. Wallflickan (tonsättaren), 2. Stjernorna, 3. Dansen (Anna Maria Lenngren), 4. Natursonen (Vitalis), 5. Könets fyra åldrar (Anna Maria Lenngren), 6. Lyran (Börjesson). Häfte 3: Sånger vid piano. Fyra sånger, tillegnat herr Julius Günther. 1. Bör jag väl sjunga?, 2. Bäcken, 3. Ljungby horn ur Skogsfrun ("Och riddaren red genom grönskande lund"), 4. Romance ur Skogsfrun ("Der växte på Bråvikens ödsliga skär"). Häfte 4: 3 sånger. 1. Inte ska' du vara ledsen för det, 2. Hvart trår du, 3. Till mitt hjertas vän, Häfte 5: Sånger vid piano. Tre sånger tillägnade fröken Augusta Hallgren. 1. Längtan, 2. Kommer – kommer icke?, 3. Oro. Häfte 6: Tre visor vid piano. 1. Hvi skulle hon dröja? (Ballad), 2. Visa på förstugukvisten, 3. Den ensamme sångaren.
Från Östergötlands skärgård. Skizz i sex folkvisor af Onkel Adam [Carl Anton Wetterbergh], Norrköping 1859. M. W. Wallberg, Norrköping 1859. 1. Hjertats tvifvel, 2. De ungas segling, 3. Fiskarens hustru, 4. Stormen, 5. Gossen är karl, 6. Farmors visa.
Ögonen (Esaias Tegnér), i: Förgät mig ej. Album för sång vid piano innehållande hittills otryckta arbeten af svenska tonsättare tillegnade Sveriges unga damer. Stockholm c:a 1855.
Korporal Brandts visor, upptecknade af F. A. Frieberg, Häfte 1. Stockholm: Julius Bagge, 1877. 1. Soldatmarsch ("För konung och för fosterland till striden glad jag tågar"), 2. Jag är en lätt, en lustig husar, 3. Regementet ska på Fältmarsch, 4. Vid midsommarstången.
[Solosång, piano, unison sång, antydan till bearbetning för militärmusikkår. Något häfte 2 har inte utkommit.]
Ljungby horn, i: Sången. Samling romanser och visor för en röst med piano. Stockholm: Abr. Hirsch, [1884].
Zouaven. "Hvar fins i verlden mitt fädernesland?" ("Rdd"), i: Bassångarens album nr 38 [1885]. [Härtill KB:s kortkatalog. Saknas dock i KB:s samlingar.]

Ej lokaliserade stycken
Fosterlandet. (Härtill M. Tegen i art. Frieberg, SBL.)
En glad visa. (Härtill M. Tegen i art. Frieberg, SBL.)
Soldatmarsch och beväringsvisa . . . Ord af Onkel Adam, Stockholm. (Härtill M. Tegen i art. Frieberg, SBL.)
O, lad mig synge. Köpenhamn. (Härtill M. Tegen i art. Frieberg, SBL.)

Körverk
För fyrstämmig manskör
Visor af Elias Sehlstedt satta i musik för fyra mansröster. Stockholm: Abr. Hirsch, c:a 1853. 1. Sjömanssång ("Gunga mitt fartyg på böljorna blå!"), 2. Flickan vid forsen ("Jag vet väl vad du sörjer för"), 3. Om hundra år ("Hva sa! Ja nog är tiden svår"), 4. Liten fogel ("En liten fågel är jag").
Fyra quartetter för mansröster, Musikaliska Soirée-Sällskapet i Norrköping högaktningsfullt tillegnade. Norrköping c:a 1850. 1. Svensk frihetssång ("Söner af Götarnes mandom och ära"), 2. Suck på en sommarafton ("Lugn sig natten sänker", "N.bm"), 3. Vårsång ("Bröder hur herrligt sången klingar", "–n."), 4. Båtfärden (Potpourrie). [Polka, vals, marsch.]
Serenad "Sakta! Hon slumrar redan" (F. A. Frieberg), i: 100 äldre och nyare svenska sånger för fyra och fem mansröster, red. af J A Josephson och Fr Arlberg, Del 1, Stockholm 1873. [Även i Musik- och teaterbiblioteket, Manskv. 334/Ms Broddén.]
"Skjön jomfrue, luk dit vindue op." Serenad för mansröster (Adam Oehlenschläger). Stockholm: Julius Bagge, [1880].
Sångarfanan ("Sångarfanan åter höjes", F.A. Frieberg), i: 100 äldre och nyare svenska sånger för fyra och fem mansröster, red. af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, del 1, Stockholm 1873.
Kung Oscars minnesruna. Marsch för mansröster, i: Konung Oscars drapa. Minnesrunor af svenska tonsättare. Stockholm: P. A. Norstedt & söner, 1859.
Jaktkor, i: Odinslund och Lundagård, Stockholm c:a 1860.
Låt bägaren gå! Qvartett för mansröster, Sällskapet P.B:s Sångchör tillegnad (A.M.). Stockholm: Elkan & Schildknecht 1884.
Norrköpings skarpskyttemarsch ("För kung och fosterland ännu klappar hjertat varmt i Nord"), "Wårtoner klinga" och I det gröna ("Här är oss godt att vara"), i: Joh. Broddéns partitur (handskrift), Musik- och teaterbiblioteket (signum Manskv. 334, acc.nr 1925/2687; däri n:ri 14, 116 och 503).  [Skarpskyttemarschen är avsedd att utföras med ackompanjemang, sannolikt blåsorkester.]
Ej lokaliserad: Änglasången. [Program för andlig konsert i Trollhättans kyrka med dubbel manskvartett. Tidning för Venersborgs stad och län 1887-06-02, 1887-06-09. Härtill KB, Digitaliserade dagstidningar.]

För blandad kör och orgel
Hymn afsjungen vid Fru Alfhild Grewillii jordfästning i Norrköping den 3dje Jan. 1873. Tryck u.å.

Verk, handskrivna, i version för militärmusikkår
Samtliga nedan förvaras i Musik- och teaterbiblioteket, Musikkårens vid Första livgrenadjärregementet notsamlingar. Se Mac Wassbergs katalog, Ref.ex. i Musik- och teaterbiblioteket. Ytterligare partitur bör finnas i Krigsarkivets olika okatalogiserade notsamlingar från regementsmusikkårer.

Egna kompositioner
Vals för militärmusik. (PK XXIII nr 13).
Polka. Partitur daterat 31/1 1868. (PK XXII nr 5).
Polka N:r 2. (PK XXII nr 21) [Någon av dessa två polkor kan misstänkas vara identisk med den som publicerats i Snöflingor 1869, som inte kunde påträffas på KB eller MTB.]
Marsch. [OPK 1.01].
Marsch. [OPK 1.02].
Grenadiermarsch. (OPK 1.25).
Marsch. [Ess-dur] Partitur daterat Lkp 21/2 1872. (P 58).
Marsch. Partitur daterat Lkp 21/2 1872. (P 59).
Marsch nr 4 för militärmusik. (P 62).

Instrumentala arrangemang och bearbetningar av egna vokalkompositioner
Jägarchör av Frieberg. För mässingssextett (odat. P 57).
Serenad ["Sakta! Hon slumrar"]. För mässingssextett. (P 61).
Från Östergötlands skärgård, sex visor (för musikkår). (PK XXIII.23). [Partituret daterat Lkg 7/6 1870. FAF:s notering vid Nr 6: "För militärmusik torde detta N:r böra föregå Nr 5".]
Gamla visor i ny form, häftet 1. [Potpurri, för musikkår. Autograf. PK XXIV nr 5. Partituret daterat Lkp 29/5 1871. Andante con moto, Recitativ, Jägarchör, Ballad (Ljungby horn).]
Gamla visor i nya former, Häfte 2. [Potpurri, för musikkår. Autograf. PK XXIV nr 8. Partituret daterat Lkp 3/10 1871. Serenad, Romance (ur Skogsfrun), Duo (Allegretto) Ess-dur, Chör (Pastorale).]

Melodier [Potpurri, för musikkår. PK XXV nr 2]
[Serenad Ess-dur ¾, Romance [ur Skogsfrun], Vivace − Jägarchör, Ballad (Ljungby horn) − Pastorale.]
[I samma samling ett antal av Friebergs arrangemang eller instrumenteringar av andras kompositioner, t.ex. Marsch spelad vid lägret i Parola malm 1807-1809 och diverse operamusik.]

Ej lokaliserade verk för militärmusikkår
Verken nedan är upptagna i Mac Wassbergs katalog, men saknas i Livgrenadjärregementets samling.
Konsertuvertyr.
Minne af Neckudden.
En sommarafton, vals.
Fader Jonas visor.


Verk av Frans Frieberg

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 9