Frans Frieberg (1822−1913)

Fyra sånger för en sångstämma med accompagnement af Piano

1. Harmonien
2. Hade jag vingar
3. Aldrig i verlden!
4. Sensitivan

  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: 1. "Ord af Wilhelmina."
    2. ?
    3. "Ord af v. Braun."
    4. "Ord af Grafström."
  • Dedikation: Fru Carolina Stål högaktningsfullt tillegnade
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Abr. Hirsch, nr 408 [utg. 1850, enl. anteckning på noterna.]

Notmaterial/stämmor återfinns

Sveriges Radios Musikbibliotek

Beskrivning av verket

1. Harmonien: Andantino grazioso E-dur 4/4 (C) 4 takter, /:20 takter:/1 takt, totalt 25 takter.
2. "Hade jag vingar": Något fort F-dur 6/8 40 takter.
3. "Aldrig i verlden!": Lifligt D-dur 3/4 25 takter.
4. Sensitivan: Ej för mycket långsamt D-dur 9/8 17 takter.


Libretto/text

1. Harmonien

Hvem är Engeln från hvars luta underbara toner strömma? Rena tjusande och ömma milda som Zephirens flägt
mäktiga ändå att gjuta balsam i ett krossadt hjerta, skingra hvarje lifvets smärta, kläda den i rosendrägt?

Harmonie! vår tröstarinna Flägten af din Gudavinge känner jag o att jag finge Evigt hvila vid ditt bröst
Himlarnes invånarinna! Från det höga sänd till jorden är du menskans engel vorden hennes vän och hennes tröst.

2. Hade jag vingar!

Hade vingar jag!
Då jag flög hvar dag
Dit min tanke ständigt flyger
stundom fri och glad;
Men jag bunden är
Får blott tråna här;
Vemod i mitt bröst sig smyger;
oro trifs blott der
Flydd är glädjens vår!
blöd mitt hjertas sår!
O jag saknar dessa nejder,
dit min längtan står.
Men jag bunden är får blott tråna här!
Vemod i mitt bröst sig smyger
oro trifs blott der!

3. Aldrig i verlden!

"Nej det aldrig sker i verlden!" brast förbittrad Emma ut
"jag vet akta mig för  flärden Frans! det emellan oss är slut!"
"Huru våga, kyssens låga så begära utan prut?"
men hur gossen sig betedde, dock det skedde. 

4. Sensitivan

Lilla blomma! hvarför sjunker armen?
Hvarför skälfver veka blomsterbarmen
Då min lätta hand blott rör vid dig?
Då min lätta hand blott rör vid dig?
feberilar dina nerver skaka
med en rysning drar du dig tillbaka
Då jag nalkas, Då jag nalkas,
är du, är du rädd för mig?

Fruktar du jag bryter af din stängel
Eller krossar kronan? lilla Engel!
Huru kan du tro jag vill din död?
Huru kan du tro jag vill din död?
Går jag icke hit då dagen randas
och då qvällens guld med skuggor blandas
För att vattna, För att vattna,
vattna dig och ge dig stöd?