Hélène Tham (1843-1925)

Skriv ut

Född 16 december 1843 i Stockholm, död där 26 juli 1925. Hélène (Helena) Gustava Tham (f. Murray) tillhör pionjärerna bland kvinnliga tonsättare. Uppgifterna om henne som musiker och tonsättare är vaga, även om relativt många av hennes verk bevarats. Men hon komponerade bevisligen från unga år och fick både sånger och pianoverk utgivna. Gift med disponenten och riksdagsmannen Vollrath Tham.

Liv

Hélène Tham tillhör skaran av kvinnliga pionjärer bland svenska tonsättare. Hon är typisk för dessa med sina goda ekonomiska omständigheter, vilka tillät henne och hennes samtida medsystrar att ägna sig åt komponerande utan att behöva tänka på att verken skulle ge inkomster. I mönstret ingår också att dessa kvinnor fick medveten musikalisk stimulans under uppväxten, inte bara genom obligatoriska pianolektioner, utan framför allt genom deltagande i musikaliska salonger, där både goda amatörer och förfarna musiker kunde framträda. För de komponerande kvinnorna var salongerna också forum, där egna verk kunde möta en insatt publik.

Hélène Tham föddes i Stockholm 1843. Hon var dotter till grosshandlaren Uno Murray och hans hustru Charlotte (f. Venus). I äktenskapet föddes fyra döttrar och en son som alla var musikinriktade − samtliga döttrar var enligt familjetraditionen tidigt goda sångerskor. Hélène Thams gudmor var sångerskan Jenny Lind som umgicks i familjen. Jenny Lind bodde vid denna tid i Adolf Fredrik Lindblads hem, vilket berättar att den Murrayska familjen tillhörde stadens centrala musikkretsar. 1843, Hélène Thams födelseår, stod Jenny Lind i begrepp att fortsätta sin framgångsrika karriär utomlands. Men hon behöll kontakten med familjen Murray, i synnerhet med Charlotte som var en av sångerskans närmaste väninnor.

Hélène Thams barndomshem var fyllt av musik och litteratur. Båda föräldrarna musicerade, men skrev också lyrik som ibland tonsattes av dottern. Hennes start som tonsättare ägde följdriktigt rum i unga år.

Troligen fick hon sin musikaliska utbildning i Adolf Fredrik Lindblads musikskola. Om det antagandet stämmer, bör hon ha haft Lindblads dotter, den fjorton år äldre Lotten (gift von Feilitzen) som pianolärare. Mellan dessa kvinnor fanns i alla fall en vänskap som dokumenterats i bevarade brev. Adolf Fredrik Lindblad kan ha undervisat henne i komposition.

Hélène Tham, 14 år gammal, tecknad av Maria Röhl. Kungl. Biblioteket.

Hon gifte sig 1864 med industrialisten och senare riksdagsmannen Vollrath Tham som också var djupt musikintresserad. Han sjöng enligt uppgift gärna Ahnfelts sånger. Paret fick inte mindre än nio barn, varav sju enligt kyrkböckerna överlevde småbarnsåren − det äldsta fött 1866, det yngsta 1883. Hemmet sägs ha varit ”ovanligt lyckligt och harmoniskt”. Makens yrkesverksamhet förde familjen till flera bruksorter på olika håll i landet: Åvike bruk strax söder om Härnösand, Huså i västra Jämtland och Klotens bruk i norra delen av Örebro län. 1897 flyttade paret till Stockholm och blev kvar där livet ut.

När Vollrath Tham blev disponent för Huså bruk, efterträdde han sin svåger Axel Bernhard Beskow som alltså var gift med Hélène Thams syster Anna Mathilda. Båda systrarna medförde musiken till disponentbostaden i skuggan av Åreskutan. Det bör nämnas att Axel Bernhard Beskow var son till brukets ägare Gustav Beskow, i vars stockholmsbaserade grosshandlarrörelse Uno Murray var anställd. Detta visar hur inflätade familjebanden kunde vara − och samtidigt hur viktiga relationerna var för de berörda personernas livsföring. Med Lindblads hade familjen Murray ungefär lika täta förbindelser.

Vollrath Tham har karakteriserats som ”en chefsnatur av modern läggning, initiativrik och reformvänlig”. Hon och han måste ha utgjort ett attraktivt par i sällskapslivet, där inte minst hennes spel och sång bidrog till umgängets behållning. Paret var för övrigt omtalat för att vara ovanligt resliga i förhållande till bruksbefolkningen.

Hélène Tham var också verksam som pianolärare. Till hennes elever hörde Victor Wiklund (bror till tonsättaren och dirigenten Adolf Wiklund), vilken senare skulle bli professor i pianospel vid Musikkonservatoriet. 

Verk

Uppgifterna om Hélène Thams komponerande är mycket knapphändiga. Det är dessutom okänt i vilken utsträckning de bevarade verken är representativa för hela hennes produktion − och om hur många verk som gått förlorade. Eftersom en del av de bevarade autograferna är försedda med hennes flicknamn, vet vi att hon komponerade regelbundet före äktenskapet.  Å andra sidan publicerades de tryckta verken när Hélène Tham var i 40−50-årsåldern, vilket säger att hon fortsatte sitt tonsättarskap, trots tidsslukande familjeplikter. Slutsatsen av dessa iakttagelser är att hon under en längre följd av år ägnade sig åt komponerande. Det är dock ovisst, ifall hon komponerade intensivt under vissa perioder, då familjelivet i så fall tillät det, eller om hon återkommande satt med notpapper framför sig.

Det finns vidare inga uppgifter kring Hélène Thams verk på offentliga konserter. Av verkförteckningen framgår att hon uteslutande komponerade musik för mindre sammanhang, således inga verk som skulle ha krävt större resurser än de som fanns i hennes omgivning. Det finns därför grund för påståendet att merparten av verken skrevs för att uppföras i privata sammanhang. Men hennes kompositioner har en räckvidd som sträcker sig långt utanför samtidens borgerliga salonger. De vittnar om en tonsättare som ville mer än att underhålla och skapa stämning. Många verk är fulla av uttryck, välskrivna och på en teknisk nivå som överstiger vad dåtidens amatörer klarade av.

Gunnar Ternhag © 2014

 


Bibliografi

G-m, H.: Murray, släkt, i: Svenskt biografiskt lexikon, vol. 26, Stockholm: Svenskt biografiskt lexikon, 1987−89.
Ullberg, Gösta: Huså bruks historia, Östersund: Wisénska bokhandeln, 1967, ny utg. 1989, s. 251ff.

Källor

Musik- och teaterbiblioteket, Murrayska släktarkivet - Riksarkivet

Verköversikt

Sånger, pianostycken, några verk för violin och piano.

Samlade verk

Pianoverk
6 pianofortestycken komponerade af Hélène Tham född Murray. Tillägnade Lotten von Feilitzen. Stockholm: Bagge, 1883. 1. Allegro agitato 2. Allegretto vivace 3. Allegro 4. Allegro assai 5. Allegro apassionato 6. Tempo di menuetto.
Åtta pianostycken af Hélène Tham född Murray. Tillägnade professor Ivar Hallström. Stockholm: Lundquist, 1894. 1. Allegro moderato E-dur 2. Allegro assai g-moll 3. Allegretto marcia G-dur 4. Allegro comodo e-moll 5. Andantino G-dur 6. Lento g-moll 7. Raskt e-moll 8. Andantino D-dur.

Orgelverk
Preludium. Till Adolf Murray julaftonen 1893. Autograf i UUB, signum Imhs 127:1.

Violin och piano
Romance för violin och piano. Partitur + stämmor i MTB, 1888.
Vårmorgonen för violin och piano. Partitur, MTB. Härtill kopia av violinstämman, 1892.

Röst(er) och piano/orgel
Tre andliga sånger för en röst och piano eller orgel. Abr. Lundquist, nr 2824, 1893. 1. "Hvad bedröfvar Du mig" (Psalm 41:12), 2. "Detta är med Faderns vilja" (Joh. 3:69), 3. "Lofva Herren min själ" (Davids psalm 103:2).
Sånger för en röst och piano. Stockholm: Abr. Lundquist, nr 2825, 1893. 1. Helsning ("Med toner igen"), text: "Mamma", 2. Svanen ("Hör du de böljor små", U. M-y [Uno Murray= HT:s fader]), 3. Från nya hemmet ("Långt från er"), 4. Erinran ("Dig jag minnes i barndomsår"), 5. Fågeln ("Säg mig du lilla fågel", J L Runeberg), 6. Ur Stens visor ("Rätt så, du lille, framåt", Albert Theodor Gellerstedt), 7. Med ett album ("Då toner smyga till ditt öra"), 8. Till min mor ("Ack! Hur saligt är"), 9. Till en vän ("Hvarför har du fått din penna").
"O, låt mig lefva en liten tid" för röst och piano. Autograf i samlingen Musikalier tillhöriga Adolf Murray, Murrayska släktarkivet, Riksarkivet.
Gubbens dröm för röst och piano, text: "Pappa". Autograf i samlingen Musikalier tillhöriga Adolf Murray, Murrayska släktarkivet, RA.
Tonerna för röst och piano, text: "Pappa". Autograf i samlingen Musikalier tillhöriga Adolf Murray, Murrayska släktarkivet, RA.
Till Hélèn ("Dig jag minnes"), för röst och piano, text: "Mammas ord". Autograf i samlingen Musikalier tillhöriga Adolf Murray, Murrayska släktarkivet, RA.
Floden ("Se den klara strömmen", E J Stagnelius) för röst och piano. Autograf i samlingen Musikalier tillhöriga Adolf Murray, Murrayska släktarkivet, RA.
Den fångna fogeln för röst och piano. Autograf i samlingen Musikalier tillhöriga Adolf Murray, Murrayska släktarkivet, RA.
Vintervisa ("Vind och hvita vågor", Topelius) för röst och piano. Senare tillskrivet med blyerts: År 1870. Autograf, MTB.
Ljus i mörkret ("På underbara vägar går vår Herre") för röst och piano. Abr. Lundquist, nr 2823, 1893.
Lukas 2:29−30 för röst och piano. Autograf i samlingen Musikalier tillhöriga Adolf Murray, Murrayska släktarkivet, RA.

Duette ("Stilla sjung din sång") för 2 sopraner och piano. Den 23 dec. 1859. Partitur, MTB.
Ur Davids 90:de psalm för två röster och piano. Autograf i samlingen Musikalier tillhöriga Adolf Murray, Murrayska släktarkivet, RA.

Blandad kör
Quartette ("O Jesu kärleksrike") för SATB. Nov. 1886. Part, autograf, MTB.
I allt detta öfvervinna vi för SATB och orgel. Till Gustaf i maj 1894. Part.
 Autograf, MTB .
Än är vinterns djupa dvala för SATB. Partitur, MTB.

Manskör/-kvartett
Nytt år ("Flyg ut, flyg ut"), mansqvartett, för TTBB. Partitur, MTB.


Verk av Hélène Tham

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 29