institutet för språk och folkminnen (Isof)

Skriv ut

Kontakt

mejl: registrator@isof.se
tel: 0200-28 33 33 (växel)
adress: Isof, Box 135, 751 04 Uppsala (besöksadresser: se övriga upplysn. på webben)

Myndighet med arkiv innehållande namn-, dialekt-, och folkminnessamlingar som inkluderar musikmaterial från hela landet samt en del även från svensktalande områden i utlandet.

Isof har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.

Myndigheten har arkiv- och forskningsavdelningar i Göteborg och Uppsala. Avdelningarna ansvarar också för arkivsamlingar i Lund (vid Arkivcentrum Syd) respektive Umeå (vid Västerbottens museum).

Arkivsamlingarna är tillgängliga för allmänheten och innehåller stora samlingar med folklig sång, musik och dans från olika delar av landet. Här finns såväl skriftligt som ljudande material, såsom noter, sångtexter, handskrivna visböcker, intervjuer, frågelistsvar, fotografier, dansuppteckningar och inspelningar av levande musik.

Webbresurser

På Isofs webbplats finns under "Arkiv och insamling" en översikt som berättar om arkivens musiksamlingar. Där finns också exempel på ett par samlingar samt länkar till lyssningsexempel och webbutställningar: https://www.isof.se/arkiv-och-insamling/arkivsamlingar/musiksamlingar
Se även Isofs kunskapsbank om folklig sång och musik: https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-folklig-sang-och-musik

På vår webbplats finns databasen Hitta folkmusiken, som främst omfattar material från Västra Götaland, mestadels inspelningar från Bohuslän, Dalsland och Västergötland, vilka är sökbara på Hitta folkmusiken-kartan. Alla inspelningar är digitaliserade. På grund av upphovsrättsliga skäl är endast en mindre del lyssningsbart via webben. Det finns möjligheter att lyssna vid avdelningarna i Göteborg och Uppsala. https://www.isof.se/arkiv-och-insamling/digitala-arkivtjanster/hitta-folkmusiken

Genrer

Instrumental folkmusik
Skriftlig och ljudande dokumentation från hela landet samt från svensktalande områden i utlandet. Även information om spelmän, deras sociala och ekonomiska förhållanden samt sägner och berättelser om spelmän.
Material för specifika instrument
Horn, pipa, lur, näverlapp, klarinett och dylikt, fiol, nyckelharpa, gitarr, cittra, orgel, piano, psalmodikon, dragspel, mungiga, munspel och andra instrument.
Vokal folkmusik
Den vokala musiken består av en mängd olika genrer, bland annat medeltida ballader, skämtvisor, psalmer, årsbundna visor, marscher kopplade till livshögtider såsom brud- och begravningsmarscher, hälsnings- och hyllningsvisor, dansmusik, kärleksvisor, vaggvisor, körsång, jojk, gånglåtar, vallvisor, kulning, lockrop för kor och getter, sjömansvisor, dryckesvisor, nidvisor, arbetsvisor, skillingtrycksvisor, allsånger och tillfällesvisor.
Folklig dans
Dansmelodier, låtar och enstaka danser (däribland hambo, hambopolskor, -polketter, hamburskor, kardiljer, mazurkor, Näckens/strömkarlens/Hinhåles m.fl. dansmelodier, polskor och polketter, schottis, "Skevarlappen", valser).
Annat
Flertalet ljudinspelningar är digitaliserade. De omfattar även intervjuer. Samtliga inspelningar från Västsverige kan sökas via Hitta folkmusiken. I arkivet i Uppsala finns också en rad inspelningar, exempelvis med Eric Sahlström och Nils Dencker samt en del av Karl Tiréns inspelningar av samisk jojk.

Materialet omfattar endast ett fåtal videoinspelningar.


Det är framförallt Isofs äldre folkminnesmaterial som består av uppteckningar. Till arkiven knöts insamlare som arbetade med att systematiskt samla in folkminnen på olika platser runt om i landet. En del uppteckningar omfattar musikmaterial. Dessa kan också innehålla fotografier och teckningar som illustrerar texten. 

Isofs arkiv rymmer också äldre vissamlingar. Gustaf Ericsson (1820−1894) samlade in en av Sveriges största vissamlingar, bestående av inte mindre än cirka 630 visvarianter och 160 ramsor från norra Södermanland, som finns i arkivet i Uppsala. Ett annat exempel är den samling om 342 visor från Tjörn som Olaus Olsson (1852–1944) år 1928 lämnade in till arkivet i Göteborg.


Det finns även en rad samlingar med upptecknade melodier, exempelvis Dan Danielsson folkmusikuppteckningar från västra Sverige, Gottfrid Fornanders halländska folkmusiksamling, Uppteckningar efter Lars Fredriksson, Vallsta, Arbrå, Hälsingland samt Upplands nations folkmusikkommitte inkl. spelmanstävlingarna.


I Göteborg finns också en större samling handskrivna visböcker från Västra Götaland, bland annat från projektet Göteborg och Bohuslän i visan. Dessa är digitaliserade.


Arkivsamlingarna inkluderar även fotografier och svar på de frågelistor om vokal- och instrumental musik som sänts ut av arkiven och besvarats från stora delar av landet. Ämnen det frågats om är:


M30 Förteckning över sånglekar
M88 Sång
M102 Spelmän och spelmanstraditioner
M142 Herrgårdstraditioner: Musik
M207 Berättelser om lappars uppträdande i svenska bygder jämte sägner och folktro om lappar. (Obs! När frågelistorna skrevs användes ett äldre språkbruk där man talade om lapska/lappar och inte samiska/samer som är de gängse ordvalen idag).
M270 Att lyssna på musik
S13 Dansbanefröjder i Uppsalatrakten på 40-talet III (musiker)
S16 Dramatiska sånglekar
S30 Husförhörsvisor
S63 Trallare och trallar
DAG Allsångshäften och tillfällesvisor (2011)
DAG Musik i juletid (2011)

Geografisk proveniens

De äldre samlingarna har kommit till med ambitionen att dokumentera förindustriell kultur. Senare material berättar om vardagsmusikanter och musikmiljöer under 1900-talet, det senare materialet omfattar främst Västra Götaland.
Övriga Norden (utom Sverige)
Estlandssvensk musik från Runö, Rickul, Ormsö och Gammelsvenskby finns dokumenterad i skrift och inspelningar.
Övriga Europa (utom Norden)
Exempel på för hand kopierade visor från bland annat Köningsberg i Tyskland (nuvarande Kaliningrad, Ryssland).
Övriga världen (utom Europa)
I samlingarna finns också dokumentation från svensktalande områden i världen, däribland USA, bland annat berättelser om psalmodikon.

Materialtyper

Ljudinspelningar
Rörlig bild
Handskrifter
Tryckta noter
Tryckta texter
Annat
Flertalet ljudinspelningar är digitaliserade. De omfattar även intervjuer. Samtliga inspelningar från Västsverige kan sökas via Hitta folkmusiken. I arkivet i Uppsala finns också en rad inspelningar, exempelvis med Eric Sahlström och Nils Dencker samt en del av Karl Tiréns inspelningar av samisk jojk.
Materialet omfattar endast ett fåtal videoinspelningar.

Det är framförallt Isofs äldre folkminnesmaterial som består av uppteckningar. Till arkiven knöts insamlare som arbetade med att systematiskt samla in folkminnen på olika platser runt om i landet. En del uppteckningar omfattar musikmaterial. Dessa kan också innehålla fotografier och teckningar som illustrerar texten.


Isofs arkiv rymmer också äldre vissamlingar. Gustaf Ericsson (1820−1894) samlade in en av Sveriges största vissamlingar, bestående av inte mindre än cirka 630 visvarianter och 160 ramsor från norra Södermanland, som finns i arkivet i Uppsala. Ett annat exempel är den samling om 342 visor från Tjörn som Olaus Olsson (1852–1944) år 1928 lämnade in till arkivet i Göteborg.


Det finns även en rad samlingar med upptecknade melodier, exempelvis Dan Danielsson folkmusikuppteckningar från västra Sverige, Gottfrid Fornanders halländska folkmusiksamling, Uppteckningar efter Lars Fredriksson, Vallsta, Arbrå, Hälsingland samt Upplands nations folkmusikkommitte inkl. spelmanstävlingarna.


I Göteborg finns också en större samling handskrivna visböcker från Västra Götaland, bland annat från projektet Göteborg och Bohuslän i visan. Dessa är digitaliserade.


Arkivsamlingarna inkluderar även fotografier och svar på de frågelistor om vokal- och instrumental musik som sänts ut av arkiven och besvarats från stora delar av landet. Ämnen det frågats om är:


M30 Förteckning över sånglekar
M88 Sång
M102 Spelmän och spelmanstraditioner
M142 Herrgårdstraditioner: Musik
M207 Berättelser om lappars uppträdande i svenska bygder jämte sägner och folktro om lappar. (Obs! När frågelistorna skrevs användes ett äldre språkbruk där man talade om lapska/lappar och inte samiska/samer som är de gängse ordvalen idag).
M270 Att lyssna på musik
S13 Dansbanefröjder i Uppsalatrakten på 40-talet III (musiker)
S16 Dramatiska sånglekar
S30 Husförhörsvisor
S63 Trallare och trallar
DAG Allsångshäften och tillfällesvisor (2011)
DAG Musik i juletid (2011)