Johan Jakob Nagel (1807−1885)

Skriv ut

Johan Jakob Nagel föddes i Mähren 18 juni 1807 och avled i Stockholm 7 juli 1885. Han var tonsättare, violinist och gitarrist. Som ung studerade han för Niccolò Paganini. Under sin aktiva tid spred han sin musik genom turnéer som sträckte sig över en stor del av Europa, men även ända bort till Nordamerika och Kuba. Han var violinist (och gitarrist) i Kungl. Hovkapellet från 1830, konsertmästare från 1864. I verklistan återfinns en violinkonsert, två baletter, violinstycken, sånger och kompositioner för gitarr.

Uppväxt och studier

Violinvirtuosen och tonsättaren Johan Jakob Nagel framlevde sin ungdom i flera länder och blev med tiden en vittberest man som talade fyra olika språk. Han föddes i Teltsch (Telč), Mähren (i nuvarande Tjeckien), den 18 juni 1807. En viktig del av uppväxten tillbringades dock i Italien där han under en period var violinelev till Niccolò Paganini eller åtminstone gjorde den äldre mästarens bekantskap. Efter en tid som kringresande musiker anlitades han som violinist vid Teatro La Fenice i Venedig mellan femton och tjugo års ålder (1822−27). Ungdomsåren skall också ha inbegripit studier för den österrikiske violinisten och tonsättaren Josef Mayseder innan Nagel 22 år gammal framträdde i Stockholm i slutet av 1829.

Tiden i Sverige från 1829

I det svenska musiklivet etablerade sig Nagel snart som ett framstående namn, och i november 1830 anställdes han i Kungl. Hovkapellet som violinist och gitarrist. Liksom sin italienske lärare spelade han alltså även gitarr, ett instrument som i operaorkestern bland annat kom till användning i ackompanjemanget av Don Giovannis canzonetta, vilken under 1800-talet regelmässigt beledsagades av gitarr eller violin istället för mandolin.

Verksamheten i Hovkapellet kom att vara i närmare 35 år fram till pensionsavgången den 1 september 1865. Bredvid detta fasta engagemang gjorde han återkommande solistiska framträdanden med egna och andras kompositioner runt om i Sverige och, fram till 1843, även omfattande turnéer utomlands. Bland annat uppträdde han i Finland, Ryssland, Danmark, Tyskland, Polen, England och Holland. Och en resa över Atlanten under en längre tjänstledighet sommaren 1841 till sommaren 1843 inrymde konserter i USA, Kanada och Kuba.

Samtida kritiker uttryckte samstämmig beundran för säkerheten och elegansen i hans spel, i synnerhet i flageolett- och pizzicato-passager. Vidare beskriver Gustav Schillings musikencyklopedi från 1842 Nagels föredrag som ”uttrycksfullt och genomsyrat av djup känsla, så att han i Adagio kan ställas jämsides med tidens främsta violinister”.

1835 ingick Johan Jakob Nagel äktenskap med Anna Sofia Noël (1812−1863), dotter till en fransman som kommit till Sverige med Jean Baptiste Bernadotte. Sex år efter hennes frånfälle gifte han om sig med änkefru Elvira von Konow (1824−1891). Nagel avled i Stockholm den 7 juli 1885 med hustru och styvbarn från det andra äktenskapet som närmast sörjande. Han blev ledamot av Kungl. Musikaliska akademien 1857.

Nagel som tonsättare och improvisatör

Nagel komponerade huvudsakligen musik där violinen har en framskjuten roll. Därtill finns två balettverk, sånger och en grupp gitarrstycken i hans verklista.

Flera av violinkompositionerna är nära förbundna med hans egna framträdanden som solist. Variationsverken och La mancanza delle Corde/Burlesque musicale hördes frekvent under turnéerna. I den sistnämnda kompositionen skar Nagel vid framförandet successivt av strängarna på violinen med en pennkniv i takt med att musiken flyttade sig från inledningens fyra strängar till avslutningen på den ensamma G-strängen. Nagels violinkonsert står i samband med den stora amerikanska konsertresan i början av 1840-talet − den är daterad ”New York 1841” och tillägnad det amerikanska folket. Senare, den 3 mars 1844, framfördes konserten i Riddarhussalen under titeln Souvenir de l’Amérique.

Nagels tidiga konserter rymde även improvisation, såsom i Uppsala den 28 mars 1830 då programmet inbegrep ”Ett Thema, walde på stället af hwilken som hälst bland åhörarne, varieras ex tempore och exequeras af undertecknad” (Upsala stads och läns tidning 27/3 1830), och i Riddarhussalen den 22 maj samma år då en ”Improvisation öfwer flere Themata ur Trollflöjten och Don Juan m. m., i Paganinis manér, extemporerade af undertecknad” (Stockholms Dagligt Allehanda 17/5 1830) framfördes.

Även delar av den övriga produktionen innehåller musik som blev spelad under tonsättarens levnad. Romansen ”Nordmön i söder”, tillägnad Jenny Lind, var en tid mycket populär och balettföreställningen Blommorna (eller Blomsterfesten) med musik av Nagel gavs 35 gånger i början av 1860-talet.

I kammarmusiken återfinns Souvenir de Bolltorp − en duo för violin och cello komponerad av en duo av tonsättare: Nagel skrev musiken tillsammans med den i Hovkapellet verksamme cellisten Gustaf Adolf d’Arien.

Martin Edin © 2016

Skrifter av tonsättaren

Carulli, Ferdinand: Guitarr-Skola [...] åttonde förbättrade upplagan, genomsedd och tillökad med ett Bihang af Jean Nagel, Stockholm: Lundquist.

Bibliografi

Bauck, Wilhelm: ”Hr Nagels konsert”, Ny tidning för musik, vol. 4, nr 14, 29 mars 1856, s. 107–108.
Brandel, Åke: ”Nagel, Johan Jakob”, i: Sohlmans musiklexikon, vol. 3, Stockholm: Sohlman, 1951, sp. 1150.
Brandel, Åke/rev: ”Nagel, Johan (Jean) Jacob”, i: Sohlmans musiklexikon, vol. 4, Stockholm: Sohlman, 1977, s. 684.
”Dödsfall”, Dagens Nyheter, 8 juli 1885, s. 2.
”Dödsfall”, Svenska Dagbladet, 8 juli 1885, s. 2.
”Efter längre tids sjuklighet”, Svensk musiktidning, vol. 5, nr 13, 1 sep. 1885, s. 102.
E. K.: ”Historische Uebersicht der sämtlichen Musikaufführungen in Breslau für den Winter 1839-1840 (Oktober bis ende April)”, Allgemeine Musikalische Zeitung, vol. 42, nr 22, 27 maj 1840, sp. 469−470.
Engländer, Richard: ”Nagel, Johan Jakob”, i: Svenska män och kvinnor, vol. 5, Stockholm: Bonnier, 1949, s. 398.
”F. d. konsertmästaren Johan Nagel”, Dagens Nyheter, 4 maj 1869, s. 1.
”Feuilleton”, Allgemeine Musikalische Zeitung, vol. 42, nr 2, 27 jan. 1840, sp. 33.
”Hwad nytt från Stockholm? (Bref till tidningen ”Kalmar”.) En förstummad violin”, Kalmar, 11 juli 1885.
Jason: ”Herr J. Nagels konsert söndagen den 3 mars”, Stockholms musiktidning vol. 2, nr 10, 8 mars 1844, s. 3−4.
Jonsson, Leif: Offentlig musik i Uppsala 1747-1854: från representativ till borgerlig konsert, Stockholm: Statens musikbibliotek, 1998, s. 210−211, 217, 228, 394.
Karle, Gunhild: Kungl. hovkapellet i Stockholm och dess musiker 1818-61: med utblickar, Uppsala: Karle, 2005, s. 231−241 et passim.
”Kraków”, Gazeta Krakowska, 27 mars 1840, s. 1−2.
Kungliga musikaliska akademien: Matrikel 1771-1995
, utarb. av Pia Nyström & Anne-Marie Elmquist, Stockholm: Kungl. Musikaliska akademien, 1996, s. 76.
Lindgren, Adolf.: ”Nagel, Johan Jakob”, i: Nordisk familjebok, ny, rev. och rikt ill. uppl., vol. 19, Stockholm: Nordisk familjeboks förlag, 1913, sp. 383.
”Med högwederbörligt tillstånd”, Stockholms Dagligt Allehanda, 17 maj 1830.
”Nagel”, i: Gustav Schilling (red.), Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften, oder Universal-Lexicon der Tonkunst, suppl.-bd, Stuttgart: Köhler, 1842, s. 320.
”Nagel, Jakob Johan (Jacopo Giovanni)”, i: Arvid Ahnfelt (red.): Europas konstnärer: Alfabetiskt ordnade biografier öfver vårt århundrades förnämsta artister, Stockholm: Lamm, 1887, s. 385−388.
Nagel, Johan: ”Recensioner öfver mina concerter gifna uti olika länder både uti den gamla och nya werlden”, Musik- och teaterbiblioteket A 82 [klippsamling].
Nisser, Carl: Svensk instrumentalkomposition 1770-1830: Nominalkatalog, Stockholm: Gothia, 1943, s. 287.
Norlind, Tobias: ”Nagel, Johan Jakob”, i: Allmänt musiklexikon, 2:a omarb. uppl., vol. 2, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1928, s. 197−198.
Palm, Josef: ”Nagel Johan Jakob”, i: ”Svenskt musik-lexicon”, handskrift hos Musik- och teaterbiblioteket.
”Underrättelser från in- och utlandet”, Ny tidning för musik, vol. 1, nr 21, 3 dec. 1853, s. 7.

Källor

Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm.

Verköversikt

2 baletter (Vårblommorna, Blommorna eller Blomsterfesten), verk för solo och orkester (violinkonsert, 4 variationsverk för violin och orkester), kammarmusik (10-tal stycken för violin och piano, duo för violin och cello, 1 stycke för soloviolin, ett tiotal gitarrstycken), 4 sånger.

Samlade verk

Årtal anger tillkomstår, utom i de fall det ges uppgift om framförande, vilket är första konstaterade tillfälle verket spelats.

Baletter
Vårblommorna, 1859 (eller 1858).
Blommorna eller Blomsterfesten, 1861.

Orkesterverk
(för violin och orkester)
La mancanza delle corde, violin med orkester [sannolikt samma verk som ”Burlesque musicale, musikaliskt skämt, kalladt: Brist på strängar (imitation af la mancanza delle Corde, af Boucher) bestående i Introduction och thema på fyra, Variation på tre, Polacca på två och Adagio på G-strängen” (oklar besättning); alternativ titel: ”Charlataneri eller musikaliskt skämt, parodi på Boucher”, framfört 1839; verket är möjligen också identiskt med ”Introduction och Wariationer på ett Thema af Polledro med Dubbel-Flageolett och Pizzicato, a la Paganini”, framfört 1830.]
Introduction och variationer öfver Madame Catalanis favorit-thema (nel cor piú non mi sento) med flageolett och pizzicato à la Paganini, framförda 1839.
Grand concert A-dur, violin med orkester, New York 1841 [sats 2 och 3 även i version för violin och piano under titeln Adagio religioso et Rondo gioccoso scherzando].
Fantasie öfver themata ur operan L’elisir d’amour [Donizetti], violin med orkester.
Elegie, violin med orkester [även i version för violin och piano, se nedan op. 2 nr 2], framförd 1851.
Introduktion och variationer à la Paganini på en favoritmelodi ur Anna Bolena, framförda 1856.

Vokalverk
La castilliana, bolero för sopran [oklar besättning], framförd 1852.

Sång och piano
Nordmön i söder (C. W. Böttiger), romans, tillägnad Jenny Lind [även som ”Die Nordbraut im Süden (Nachtigall schweigt), Romanze”, annonserad i Tyskland i mars 1840].
Romanza (”Une vive et pure tendresse”) G-dur.
Serenad med accompagnement af pianoforte eller guitarre (”När från altanen”) Ass-dur.

Sång och gitarr
Nordmön i söder (Böttiger), romance.
Serenad med accompagnement af pianoforte eller guitarre (”När från altanen”) Ass-dur.

Arrangemang för röst och gitarr
Auber, Daniel-François-Esprit: Nio sånger ur operan Hin ondes andel […] satta med ett lätt Guitarre-accompagnement af J. Nagel.
Donizetti, Gaetano: Tolf valda sånger ur operan Lucie eller Bruden från Lammermoor satta med ett lätt Guitarre accompagnement af J. Nagel.

Violin och piano
Adagio religioso et Rondo gioccoso scherzando, 1842 [även i version för violin och orkester som sats 2 och 3 i ”Grand concert”].
3 Salon-Stücke op. 2, annonserade i oktober 1863. 1. Romance, Die Ahnung der Liebe, 2. Elegie, Canto lamentoso [även i version för violin och orkester, se ovan], 3. L’espérance, Lied ohne Worte.
Le charme de l’enfance, introduction et romance pour le violon, composé et dedié à dem. Juliette Délapierre, framförd 1863.
La capricciosa, scherzo, annonserad juli 1870.
Grandes variations à la Paganini, A-dur, violin och piano [kan möjligen vara identiskt med det verk som Nisser benämner Introduction och variationer med dubbel-flageolett och pizzicato, à la Paganini].
Six petites sonates pour le violon à l’usage des commencants.
Sonatina scherzosa, Allegro di capriccio C-dur.

Soloviolin
En dröm om Neckens preludier, 1882.

Verk för violin
med oklar besättning för ackompanjemang
Adagio på G-sträng, framfört 1829.
Fantasi över åtskilliga ryska nationalvisor, utförd å G-strängen, framförd 23/3 1834.

Duo för violin och cello
Souvenir de Bolltorp, Morceau concertant pour violon et violoncelle, komponerad av Nagel och Gustaf Adolf d’Arien.

Gitarr
Cecilia, samling af lätta tonstycken för en och två guitarrer. 1. Duettino A-dur, två gitarrer, 2. Duettino D-dur, två gitarrer, 3. Fandango, Tempo di polacca, 4. Cantabile, Andante, in stile di preludio, 5. Canon, två gitarrer, 6. Dystra känslor, Andante con dolore, 7. Wals, 8. La melancolie.
Potpourri för 2ne guitarrer öfver åtskilliga favoritthema ur nyare operor.


Verk av Johan Jakob Nagel

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade