Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Sånger. Emiren i Bengador / L'Émir de Bengador

opus 25 nr 2

Skriv ut
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: "Orden efter Mery." [avser Joseph Méry (1798-1866)]]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Ingår i "Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER", Första Årgången, Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, kopierad från ovanstående originalutgåva 2008
• Jacob Axel Josephson. Utvalda sånger II, Levande Musikarv, Utgåva nr 325-331; 333-347, 351 & 1654 (1917)

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Emiren i Bengador: Allegretto g-moll 3/4, 1 takt, /:20 takter, G-dur, 23 takter:/, 5 takter, totalt 49 takter


Verkkommentar

I Levande Musikarvs utgåva ingår:

Ur Sånger op 1 (tryckt 1846)
Vårsång (nr 13)
Vid höstens början (nr 15)

Ur Från Wandringsåren op 2 (tryckt 1862-63)
Pilgrims-sång (nr 1)
Lotsen och hans flicka (nr 5)
En sommarafton (nr 8)
I skogen (nr 9)
Hör jag vinden sakta sjunga (nr 11)

Ur Romanser och sånger op 6 (tryckt 1846)
Ebro Caudoloso (nr 1)
Si dormis doncella (nr 2)
Helsning (nr 5)

Ur Nya sånger vid piano op 15 (tryckt 1850)
Den öfvergifna (nr 3)
Aftonen (nr 4)

Ur Tre sånger för en lägre röst op 18 (tryckt 1870)
Till stormvinden (nr 3)

Ur Fyra sånger op 24 (tryckt 1853)
Värme och ljus (nr 1)

Ur Sånger op 25 (tryckt 1870)
L'Emir de Bengador (nr 1)

Ur Den fallande stjernan op 26 (tryckt 1855)
Selmas bild (nr 2)
Skogsblomman (nr 3)
Slumra (nr 6)

Ur Sju sånger op 31 (tryckt 1857)
Sjung, du underbara sång! (nr 2)
Bortom vinter och vår (nr 7)

Ur Sex sånger op 32 (tryckt 1859)
Natten var mild og kjær (nr 4)

Ur Den gamle klockarens visor op 38 (tryckt 1880)
Ljusning (nr 9)
Om aftonen (nr 14)

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

Emiren i Bengador

Ack visste du, för dig jag lågar,
som stjernan för sin himmel der,
dig söker, lik det bi som tågar
till blomman som dess nektar bär
då du komme i qvällens timma,
när Ganges våg så stilla blir,
och när daggens tårar glimma,
ja när daggens tårar glimma,
i rosens lund till din Emir.

Der, min ljufva sköna,
träden dunkelt gröna
i aftonrodnans prakt,
blommor, daggigt friska
näktergal och siska,
alla ljufligt hviska
alla ljufligt hviska
alla om kärlek blott.

Ack finge jag dig åter höra
som förr en mild och stjernklar natt
du skänkte åt mitt tjusta öra
din stämmas rika perleskatt
då jag ville ge dig, o ljufva,
mitt Bengador, mitt stolta slott,
som i Ganges speglar sina lundar,
som i Ganges speglar sina lundar
och sina torn i hafvets glans.

Der, min ljufva sköna,
träden dunkelt gröna
i aftonrodnans prakt,
blommor, daggigt friska
näktergal och siska,
alla ljufligt hviska
alla ljufligt hviska
alla om kärlek blott.

Ack vet, så lätt som vågen flyter,
en vink af mig, en önskan blott
din ringa lott i glans förbyter
till sultaninnans sköna lott.
Ja i morgon skall du tro, o sköna,
att solen sjelf, att fästets Gud
stigit ned att dig få belöna
stigit ned att dig få belöna
och kalla dig sin hulda brud.

Der, min ljufva sköna,
träden dunkelt gröna
i aftonrodnans prakt,
blommor, daggigt friska
näktergal och siska,
alla ljufligt hviska
alla ljufligt hviska
alla om kärlek blott.