Adrian Dahl (1864−1935)

Skriv ut

Gustaf Adrian Dahl, född 5 mars 1864 i Stockholm, död 10 november 1935 i Stockholm, var en svensk pianist, tonsättare, pianopedagog och musikkritiker. Som tonsättare blev Dahl mest känd för sina pianostycken och sånger varav några av de sistnämnda som ”Bachanal”, ”Lofsång” och ”Midsommar” länge åtnjöt stor popularitet.

Liv

Adrian Dahl växte upp i Stockholm i en musikalisk miljö. Fadern, rådmannen K.G. Dahl, var känd som en hängiven och sällsynt intresserad musikvän. Efter studentexamen 1883 studerade Dahl piano för Hilda Thegerström samt harmonilära och kontrapunkt för Ludvig Norman och Wilhelm Heintze. Studierna fortsatte därefter i Paris 1886−88 för Charles-Marie Widor och Camille Saint-Saëns i komposition och instrumentation.

Efter hemkomsten till Sverige fortsatte Dahl med juridiska studier i Uppsala och blev 1895 notarie. Musikintresset tog emellertid överhanden och Dahl etablerade sig först som pianist och pianopedagog och därefter som musikkritiker i olika tidningar som Social-Demokraten, Svenska Dagbladet och Dagen samt från 1908 och 20 år framåt i Svenska Morgonbladet. Nyåret 1909 övertog han tillsammans med Agnes Ekholm ledningen för Populärkonsertförbundet som under ett par år ordnade konserter med populära körverk och sånger för en arbetarpublik. De två körverken Styrbjörn Starke och Pastoral − båda för manskör, solosång och med pianoackompanjemang − ansluter sig till denna verksamhet. 1911 gifte sig Dahl med den 23 år yngre Elsa Olivia Andersson.

Verk

Som tonsättare publicerade Dahl ett fyrtiotal kompositioner med utsatt opustal och lika många utan opusnumrering. Huvudsakligen rör det sig om pianostycken och sånger med proportionellt lika stor produktion av båda genrerna. Den stundtals både tekniskt och musikaliskt anspråkslösa karaktären är förankrad i tidens behov av hemmusik. Flera av Dahls pianokompositioner publicerades också först som musikbilagor i Svensk Musiktidning 1886−92. Den anspråkslösa målsättningen gäller också manskörsverken som framförallt har en praktisk funktionsbakgrund.

Av opusnumren och förlagsnumreringarna att döma var Dahls mest produktiva tid som tonsättare före sekelskiftet 1900. I en recension skrev läraren Ludvig Norman om Tvenne pianokompositioner (”Gavotte” och ”Etude”) komponerade av en 19-årig Dahl (1883) att ”tonsättaren ännu ej förstår att med urskiljning välja sina idéer, att ordna dem till stilenhet och gruppera dem i yttre och inre sammanhang”. Omdömet gäller även det omfångsmässigt tyngsta av Dahls pianoverk, samlingen Albumblad från 1886 som omfattar fem separata karaktärsstycken utan något eftersträvat inre organiskt samband: ”Romance”, ”Humoresk”, ”Perpetuum mobile”,”Aftonstämning” och ”Marche Triomphale”. De flesta av Dahls pianostycken är också publicerade som separata karaktärsstycken under namn som ”Valse de Concert”, ”Barcarolle”, ”Scherzo”, ”Vårstämning”, ”Valse noble”, ”Etude mélodique” etc. En hel del av Dahls kompositioner, bl.a. en pianosonat, tycks ha förkommit.

Ludvig Norman fortsatte dock sin ovan citerade recension mer positivt: ”Sats och stämföring äro öfver allt korrekta, harmonien smakfull och i allmänhet ej öfverlastad med nedtyngande kromatik”. Ludvig Normans för tiden mer konservativa musikaliska smak delades också av Dahl. De musikaliska förebilderna är tonsättare som Mendelssohn, Schumann och Chopin. Det har sagts att Dahl i sina körverk, pianostycken och sånger visar på ett franskt nyromantiskt inflytande. Ett populärmusikaliskt stilistiskt inslag kan möjligen ha franska förtecken som t.ex. hos salongstonsättare som Benjamin Godard och Auguste Durand (Dahls ”Valse de Concert” op. 12) eller hos Charles Gounod (t. ex. den recitativliknande sången ”Spörj mig” med svaga reminiscenser av Fausts cavatina). Dahls melodiska känsla har emellertid framförallt en italiensk klangbotten. Den stegvisa, sekvensartade och vågformiga melodibildningen med sin tydliga frasstruktur, ofta med förhållningar i frasavrundningen, ger stundtals ett sentimentalt drag som vetter åt tidens populärmusik. 

Dahls mest uppmärksammade roll var också som skapare av romanser, flera till egna texter. Några av sångerna åtnjöt stor popularitet långt in på 1930-talet och sjöngs av tidens stora operasångare från David Stockman fram till Jussi Björling (under pseudonymen Erik Odde). Mest känd blev den levnadsglada dryckessången ”Bachanal” som t.ex. Björling spelade in två gånger och även sjöng a cappella i den lätt självbiografiska filmen Fram för Framgång 1938. David Stockmans rytmiskt fria föredrag i dennes inspelning av ”Aftonstämning” (1909) utgör också ett intressant tidsdokument om sångtraditionen i början på seklet. Det böljande rytmiskt fria föredraget med fermat på höjdtonerna var en integrerad del av den melodiska strukturen. Till Dahls bästa verk hör också de trior för sång, violin och piano, t.ex. ”Lofsång”, där de båda melodistämmorna interfolierar med varandra på ett kontrapunktiskt intressant sätt.

Bertil Wikman © 2015

Bibliografi

Adrian Dahl, art. i Nordisk familjebok, 4:e uppl, band 5, Förlagshuset Norden, Malmö, 1954.
Adrian Dahl, art. i Svensk uppslagsbok, Malmö, 1931.
Helmer, Axel
: Ture Rangström. Liv och verk i samspel, Carlsson Bokförlag & Kungl. Musikaliska akademien 1998, s. 78.
Norlind, Tobias
: Richard Andersson, art. i Allmänt musiklexikon af Tobias Norlind, Stockholm, 1916.
Norman, Ludvig
: Musikaliska uppsatser och kritiker Stockholm, Julius Bagge 1888, s. 164−165.
Tegen, Martin
: Musiklivet i Stockholm 1890-1910, diss., Stockholm, Haeggströms boktryckeri 1955, s. 96−98.
Vretblad, Patrik
: Adrian Dahl, i Svenskt biografiskt lexikon, bd 9, 1931.
Törnblom, Folke H.: Adrian Dahl, art. i Sohlmans musiklexikon I, Stockholm 1948, omtryckt i Sohlmans musiklexikon II, Stockholm, 1975.
Wallner, Bo
: Stenhammar och hans tid, del 2, Stockholm, Norstedts Förlag 1991, s. 98−100.

Verköversikt

Verk för piano (samlingen Albumblad och ensatsiga karaktärsstycken), sånger (Bachanal, Aftonstämning, Midsommar), verk för kör (Styrbjörn Starke), ett kammarmusikaliskt verk för violin och piano (Cavatina).

Samlade verk

Piano med opusnummer
Valse de Concert pour le Piano op. 12. Stockholm: Elkan & Schildknecht, nr 1143.
Barcarolle pour Piano op. 14. Stockholm: Abr. Lundquist, nr 2409.
Scherzo op. 18. Musikbilagor till Svensk Musiktidning, årg. 8, 1888.
Vårstämning op. 23. Musikbilagor till Svensk Musiktidning, årg. 10, 1890.
Preludium för piano op. 29. Stockholm: Elkan & Schildknecht, nr 1142.
Valse noble op. 30. Musikbilagor till Svensk Musiktidning, årg. 12, 1892.

Piano utan opusnummer
Albumblad, 5 melodiska Tonstycken för Piano. Musikbilagor till Svensk Musiktidning Årg. 6, 1866, Elkan & Schildknecht. 1. Romance, 2. Humoreske, 3. Perpetuum mobile, 4. Aftonstämning, 5. Marche Triomphale.
Tvenne pianokompositioner, 1883. Musikbilagor till Svensk Musiktidning, årg. 6, 1886. 1. Gavotte, 2. Etude,
Jultankar (Helsning till hemmet). Musikbilagor till Svensk Musiktidning, årg. 8, 1888.
Menuett för piano. Stockholm: Elkan & Schildknecht, nr 2341. 
Tarantella (för piano, dat. 24 dec. 1895), 1895. Autograf i Musik- och Teaterbiblioteket (2 s.).
Etude mélodique, 1898. Ingår i Musik för Piano af Svenska Tonsättare. Stockholm: Abr. Lundquist, nr 3155, s. 14−16.

Sånger med opusnummer
Tvenne sånger vid piano op. 5. Stockholm: Abr. Lundquist, nr 2499. 1. Blommans bön ("Der stod en härlig morgonstund", Ernst Björck), 2. Til min Hierteven ("Jeg veed jeg vorder dig aldrig kjaer", Ernst von der Recke).
Op. 11. Stockholm: Abr. Lundquist, nr 2436. 1. Invocation, "Toi qui donnas sa voix à l´oiseau de láurore", 2. Åkallan ("Du som gaf lärkan röst", fransk och svensk text).
Op. 25. Stockholm: Abr. Lundquist, nr 27251. Lettre à une absente ("Dans son fracas et sa fumée", M. Edouard Pailleron), 2. Saknad ("De blåa vågor skeppet bära", fransk och svensk text). 

Sånger utan opusnummer
Aftonstämning ("Mörkgrön granskog skuggar öfver viken", Daniel Fallström). Stockholm: Elkan & Schildknecht, nr 2359. 
Bachanal ("Jag vill lefva, jag vill älska", Fredrik Nycander). Stockholm: Abr. Lundquist, nr 3540. 
Barndomsbruden ("Åt dig vill jag egna den käraste sången", Ernst Björck). Stockholm: Elkan & Schildknecht, nr 1773. 
Bohuslänningarne ("Vi komma från klippor, vi komma från fjord"). Stockholm: Elkan & Schildknecht, nr 2308.
Du spörjer mig ("Du spörjer mig, hvarför jag har dig kär"), Stockholm: Elkan & Schildknecht, nr 2417. 
Hembygdsvisa ("Mitt hem och min bygd", H. Cederblom). Stockholm: Svala & Söderlund, nr 92.
I lifvets vår ("Jag älskar den första grönskan"). Stockholm: Elkan & Schildknecht, nr 1772.
I skogens mörkaste vrå ("I skogens mörkaste vrå", Alvar Arfwidsson). Stockholm: Abr. Lundquist, nr 3254.
Jurist-Musik ("Vill man Hjonelag bygga", Adrian Dahl). Stockholm: Abr. Lundquist, nr 2809. [Stycket är till stora delar identiskt med Äktenskaplig harmoni för kör med pianoackompanjemang.] 
Melankoli, Tristesse ("Nu kärlekens årstid är inne ..." – "Voici venir la saison folle", Adrian Dahl, svensk och fransk text). Stockholm: Elkan & Schildknecht, nr 1146.
Midsommar ("Dofter från rosor och blommande lindar ...", Edvard Fredin). Stockholm: Elkan & Schildknecht, nr 1702.
Min skuta ("Hon springer öfver dyningen", Fredrik Nycander). Stockholm: Nordiska musikförlaget, nr 35. Autograf i Musik- och teaterbiblioteket, 5 s.
När ängarna vänast dofta (E. N. Söderberg). Stockholm: Elkan & Schildknecht, nr 2360.
Skördesång ("Vi sjungande från skörden återvända", Ivar Arpi). Stockholm: Elkan & Schildknecht, nr 1844.
Vagg-sång ur Gustaf Keens skådespel Pastorn till Norröra ("Det skymmer mot afton och dagens vind dör bort ..."). Stockholm: Elkan & Schildknecht, nr 4065.
Vi ("Der leka två unga, der svärmar ett par", Fredrik Nycander). Stockholm: Elkan & Schildknecht, Emil Carelius, nr 174.
Väck-sång ("Klockan är sex på da´n", Adrian Dahl). Autograf i Musik- och teaterbiblioteket, 2 s.
Väl spirar ros i vårens dag (Adrian Dahl). Stockholm: Elkan & Schildknecht, nr 1771.

Sångduo med piano
Tonerna op. 9 för sopran och tenorbaryton med pianoackompanjemang ("Tanke, hvars strider blott natten ser", Erik Gustaf Geijer). Stockholm: Abr. Lundquist, nr 2410. 

Trio för sång, violin och piano
Lovsång op. 19 ("Pris vare Dig, o Gud!", Charles Baudelaire), julhymn för en röst och piano med ackompanjemang av violin, Bénédiction, "Soyez béni mon Dieu,..." (svensk och fransk text). Stockholm: Abr. Lundquist 2480a, Populära H. 5, s. 4−5.
Lärkröster i maj ("O du lummiga lund", Zacharias Topelius). Autograf i Musik- och teaterbiblioteket (sång, violin, piano). 

Violin och piano
Cavatina för violin och piano. Stockholm: Abr. Lundquist, u.å.

Sång och kör
Pastorale för manskör med sopransolo, orgel- och pianoackompanjemang op. 27 ("Nu är festens jublande timma", G. Meijer). Autograf i Musik- och teaterbiblioteket (10 s., partitur, bas I, bas II).
Styrbjörn Starke för manskör med tenorbarytonsolo (K. A. Melin). Motto: "Es ist des Lernen kein Ende", Schumann. Autograf i Musik- och teaterbiblioteket (partitur 4 s., solostämma och körstämmor; tenor I och II, bas I och II).
Äktenskaplig harmoni för kör med pianoackompanjemang ("Vill man hjonelag bygga...", Adrian Dahl). Autograf i Musik- och teaterbiblioteket (10 s., partitur, körstämmor; tenor I och II, bas I och II). [Stycket är i stora drag identiskt med Jurist-Musik ovan.]


Verk av Adrian Dahl

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 14