Bernhard Crusell (1775−1838)

Farväl
[ingår som nr 3 i Sångstycken med accompagnement för Forte Piano af B. Crusell, Häfte II]

  • Tillkomstår: 1824 [utgiven då, enl. uppgift i Ahlborgs utgåva.]
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Euphrosyne [= Julia Christina Svärdström (1775-1854), g. 1. Asping, 2. Nyberg]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

"Rösten, Fortepiano eller Harpa."

Exempel på tryckta utgåvor

• Stockholm, Stentryck af C. Müller på CF Wolters [?] Förlag [1824]
• Hans Ahlborg Musik. Kopierad 2007

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Andante Affetuoso Ess-dur 6/8 /:37 takter:/2 takter


Libretto/text

Farväl

Förglöm ej mig när, ryckt ifrån ditt hjerta
mig till en okänd rymd ett okändt öde för,
der ingen ömhetsblick förstår min smärta
och vinden kallt min saknads suck förströr;
der ingen öpnad famn en fristad för mig döljer
dit jag kan lugnad fly då ödets våld förföljer
min ömma, veka själ som altid säger dig:

förglöm ej mig, förglöm ej mig!

Förglöm ej mig i nöjets verld bland Vänner
Som sluta dig med fröjd i kretsen in,
Der ingen anar hvad mitt hjerta känner
Och ingen hviska hörs: min Hilma, jag är din.
Då nödens tunga hand min bana töcknig målar
Ur ingen själfull blick mitt hjertas Eden strålar,
Hör då i minnets verld min kärlek säga Dig:

Förglöm ej mig! Förglöm ej mig!

Förglöm ej mig om hatet skulle svärta
Din Hilmas bild i minnets ljusa glans.
Gif mig din dygds försvar uti mitt hjerta,
Och gjut ej misstrons gift i eternellens krans,
Som flätar hvarje länk af dessa tunga banden
Dem lifvets boja gaf. Se! i de ljusa landen
Hvart afvissnadt blad skall en gång säga Dig:

Förglöm ej mig! Förglöm ej mig!

Förglöm ej mig, då löfvets hvalf i lunden
Af Bores hand i spillror härjadt är
Då lyssna vid din dörr i aftonstunden
Och hör min vålnads gång som dig min helsning bär.
Med tankens fria flygt jag ilar till ditt möte;
Och trycker i en dröm min himmel till mitt sköte
Tills i ett vaknadt qval min längtan säger Dig:

Förglöm ej mig! Förglöm ej mig!

Förglöm ej mig då vårens Härold svingar
Omkring ditt tjäll: med västans lätta flygt
Bryt minnets ros der bäckens bölja klingar
Och kyss mitt ögas blå i sippans spegel tryckt.
Låt då din lyras ljud det fordnas dröm förklara
Och på en fjerran strand skall hjertats luta svara
Med trohetens accord, som evigt säger Dig:

Förglöm ej mig! Förglöm ej mig!