Bernhard Crusell (1775−1838)

Mathilda
[nr 2 ur Sångstycken med accompagnement för Forte Piano af B. Crusell, Häfte III]

  • Tillkomstår: 1824
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Esaias Tegnér
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Sångstycken med accompagnement för Forte Piano af B. Crusell, Häfte III, Stockholm hos A.W. Möller

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Andante D-dur 6/8 19 takter, Allegretto marcato d-moll 18 takter, Andante F-dur 14 takter, D-dur 20 takter, totalt 71 takter.


Verkkommentar

Ur brev från Bernhard Henrik Crusell till Esaias Tegnér:

Linköping den 30:de Junii 1824.

  Högvördigste Herr Biskopp!

  Härmed får jag äran till Herr Biskoppen öfversända Musiken till Mathilda, som jag componerat i vagnen under hitresan från Stockholm. Jag skulle längesedan hafva skickat den till Herr Biskoppen om jag vetat hvart jag skulle adressera; men det är först i dessa dagar jag af Baron Åkerhjelm, (till hvilken jag skickat ett exemplar, med begäran att det skulle öfverlemnas till Näktergalen från Arnos dal,) fått veta att Herr Biskoppen vore hemkommen till Lund.

  Compositionen af detta lilla stycke har gjordt mig mycket nöje, hvilket altid varit fallet då jag fådt skriva Musik till Herr Biskoppens Verser.

  Denna gången har likväl sjelfva Versbyggnaden gjordt mig några små svårigheter. De korrta raderna hafva gjordt en repetition nödvändig, som jag dock icke tror vara skadlig för uttrycket. Jag har ej följt den vanliga Couplett- eller Visformen, hvilket visserligen varit det lättaste; men Versernas olika innehåll har synts mig fordra en annan behandling. Den 1:sta och 2:dra Versen hafva samma Melodie, äfvensom den sista, (med undantag af en liten digression till slut;) de öfriga hafva alla olika Musik. - I afseende på rösten har jag rättat mig efter Fru Montgomery's diapason, i den förmodan att hon sjelf kan förmås att någon gång sjunga detta stycke, och gifva Musiken något värde genom sin förträffliga expression. /.../

Ur Brev från Bernhard Crusell utgivna av Daniel Fryklund, Sundsvall 1918, s. 22.

Tegnérs dikt Mathilda (Jubelfestuppl. II s. 321) skrevs år 1824 och är tillägnad Mathilda Montgomery-Cederhielm, f. spansk grevinna d'Orozco i Milano 1796, gift med chefen för Värmlands fältjägare J. Montgomery-Cederhielm; d. 1863. Spelade på sin tid en framstående roll i Stockholms sällskapsliv och var även en omtyckt tonsättarinna.

Baron Åkerhjelm är Gustaf Fredrik Åkerhjelm, statsråd, direktör för Kungliga tetatern, L.M.A., f. 1776, d. 1853. Jmfr. Jubelfestuppl. VI s. 6—7.

 


Libretto/text

Mathilda

Uti en rosenbuske satt
en näktergal,
och sjöng uti Italiens natt
i Arnos dal.
Och vågen lyddes, vestanvind
knappt andan drog,
och rödare blef rosens kind
när fågeln slog.

Då drog en Vikingson förbi,
en gäst från Nord.
Det rosenstånd med fåglen i
tog han ombord.
Nu står den ros i nordanvind,
står midt i snön,
lik rodnan på en skönhets kind,
men mera skön.

Och näktergalen slår sin drill
till nordlands ljud:
det låter som ett valdthorn till
ett segerbud.
Du söderns purpurkrona, brinn
på nordanfjäll!
Du söderns trånadssuck, försvinn
i vinterqväll!