Joël Blomqvist (1840−1930)

Skriv ut

Joël (Joel) Blomqvist föddes 15 november 1840 i Stockholm och avled 30 oktober 1930 i Skärblacka, Östergötland. Han var verksam som kompositör, författare och förläggare av andliga sånger och tidvis även som kringresande predikant och sångare. Sångsamlingarna Sabbatsklockan (1877−78) och Fridstoner (1878−82) nådde stor spridning. Hans ambitiösa Stycken ur Davids psalmer (1895−96) liksom det mesta av hans senare produktion användes däremot i liten utsträckning. Idag är Blomqvist mest känd som textförfattare till ”O hur saligt att få vandra”.

Bakgrund och bana

Joël Blomqvist föddes i Stockholm den 15 november 1840. Fadern var skräddarmästare och själv utbildade sig Blomqvist till tapetserare, vilket han arbetade som under några år. Grunden till hans fortsatta verksamhet lades i Uppsala, dit han flyttade 1859. Där kom han dels i kontakt med väckelsekretsarna, dels sjöng han i Filharmoniska sällskapet under J.A. Josephson och verkade som sånglärare. Från slutet av 1860-talet reste Blomqvist runt som sångarpredikant och väckte uppmärksamhet genom att ackompanjera sig på en liten reseorgel. Han ledde körer i såväl Uppsala som i Gävle, dit han flyttade 1876. Hans första sångbok Kanaan (1867) följdes av Pilgrimen (1869) och Melodier i notskrift till Sions nya sånger (1873−75). Den sistnämnda är intressant genom att vid sidan av nya melodier även förmedla några äldre, sannolikt ur muntlig tradition.

Sporrad av framgångarna med Sabbatsklockan (1877−78) och Fridstoner (1878−82) satsade Blomqvist från början av 1880-talet sin mesta tid på en verksamhet som sångskapare och utgivare. Han flyttade tillbaka till Uppsala och i början av 90-talet till Stockholm. Musiktidskriften Fridsrösten (1884−86) startades efter mönster från J.A. Josephsons Zion, men blev lika kortlivad som förebilden. Flera sångsamlingar fokuserar på bibeltexten. Stycken till Davids psalmer (1895−96) är Blomqvists mest ambitiösa verk, som han själv särskilt skall ha uppskattat. En ovanligare inriktning har Melodier till ord ur Bibeln (1896−98) − med korta, unisona tonsättningar av bibelverser − och Ur livskällan (1910), där varje nummer kombinerar kör- eller solosång, bibelläsning och församlingssång till en helhet.

Sångsamlingarna: en karakteristik

Utöver egna sånger innehåller sångböckerna ett brett stilistiskt urval. I Fridsrösten står verk av Händel och Mozart sida vid sida med berättelsesånger som ”Var är biljetten, vart skall du resa?”. En inspirationskälla var den amerikanska repertoaren, som genom flera utgåvor av Ira David Sankeys sånger blev populära vid mitten av 1870-talet. Härifrån hämtades melodin till Blomqvists mest kända text, ”O hur saligt att få vandra”, skriven 1876 tillsammans med Per Ollén till en melodi av Robert Lowry. Som kompositör var Blomqvist till största delen självlärd, men skall ha fått viss hjälp av John Morén. Blomqvist var fast förankrad i den romantisk-klassicistiska stil han lärt känna i Uppsala, med kompositörer som Adolf Fredrik Lindblad och Per Ulrik Stenhammar. Så möter man både recitativ i Felix Mendelssohns barockinfluerade stil och solo till kör con bocca chiusa eller manskvartett. Där finns även inslag av konstmusikalisk folkton.

Blomqvists mest sjungna sånger har enkla, profilerade melodier och är uttryck för en estetik som hyllar enkelhet och omedelbart uttryck. De ligger stilistiskt nära exempelvis Wilhelm Theodor Söderberg, men längre bort från den folkliga vissången än Nils Frykman. I sina psaltarpsalmer strävar Blomqvist mot ett mer konstfullt tonspråk. Resultatet blir emellertid en mer opersonlig stil, vars form grundas på flitigt förekommande kadenser med återkommande melodiska schabloner. Texten illustreras genom kontrastverkan mellan olika besättningar och ackompanjemanget följer så gott som alltid sångstämmorna. I några av solosångerna förekommer ett mer utarbetat och texttolkande ackompanjemang − som så ofta är det fåglarnas kvitter som inspirerar.

De senare åren och eftervärlden

Medan Blomqvists första sångsamlingar stilistiskt och innehållsmässigt svarade mot tidens behov kunde man 1910 konstatera att hans senare samlingar ”ej vunnit något gehör eller någon spridning”. De sista decennierna kom att präglas av ekonomiska bekymmer. Trots att han sökte vidga kundkretsen genom sångböcker för ungdom, söndagsskola och nykterhetsrörelse genererade utgivningen på eget förlag mest skulder. Upphovsrätten till sina mest sjungna sånger hade han redan 1884 sålt till C.A.V. Lundholm, som då gav ut Hemlandstoner. En annons i Sanningsvittnet för Barnens Sabbatsklocka på Blomqvists 65-årsdag 1905 vittnar om att försöket att verka som ”fri” sångskapare utan fast anställning inte lyckats: ”Då jag vid sångernas författande och musikens komponerande påtagligt erfor Herrens hjälp, så trodde jag det var hans afsikt att genom dem bereda mig en liten pension på gamla dagar.” 71 år gammal fick Blomqvist istället återigen resa runt och hålla sångstunder. De blygsamma inkomsterna räckte inte långt och efter ett par upprop fick han tidvis ett litet ekonomiskt underhåll. Han avled efter flera års sjukdom den 30 oktober 1930.

Av Blomqvists omkring 400 texter och nästan lika många melodier användes endast ett mindre antal av samtiden och än färre idag. I Den svenska psalmboken (1986) finns förutom ”O hur saligt att få vandra” (300) även ”Lämna dig helt åt Jesus” (nr 224) och ”Jesus, min Herre, dig vill jag älska” (nr 280). I Psalmer och sånger (1987) därutöver ”Det är ett fast ord i alla skiften” (nr 456), ”Han kommer, vår Jesus, välsignade tröst” (nr 736) och ”Sabbatsdag, hur skön du är”, vilken länge var ett givet inslag i söndagsskolan (nr 446).

Hans Bernskiöld © 2016

Bibliografi

Bernskiöld, Hans: ”Joël Blomqvist”, i: Sjung, av hjärtat sjung! Församlingssång och musikliv i Svenska Missionsförbundet fram till 1950-talet, diss., Göteborgs universitet, Göteborg: Gothia, 1986, s. 69−74.
Blomqvist. K. Joel: Joël Blomqvist, i: Sångarbladet 1930 nr 10.
Lövgren, Oscar: Joël Blomqvist. En andlig sångare, Stockholm: Svenska missionsförbundet, 1941.
Sanner, Viktor Hugo: Ett hundraårsjubileum, i: Sångarbladet nr 10 1940.

Verköversikt

Psalmer och andliga sånger (ca 400 sångtexter och ungefär lika många melodier, däribland samlingarna Sabbatsklockan, Fridstoner och Hemlandstoner).

Samlade verk

Utgivna sångsamlingar

För de viktigaste sångsamlingarna anges de melodier som är komponerade av Blomqvist själv. Textförfattare anges inom parentes. För sånger ur Sabbatsklockan, Fridstoner och Fridsrösten gäller att texten där inte annat anges är av Blomqvist själv.


Kanaan, 1867 [endast text].

Pilgrimen, 1869.

Melodier i notskrift till Sions Nya Sånger af Doktor A.C. Rutström. Arrangerade för sopran, alt, tenor och bas, samlade och utgifna af Joël Blomqvist. Uppsala: utgifvarens förlag, 1873–75. [Numren hos Blomqvist överensstämmer med numren i Sions Nya Sånger.]
Häfte 1, 1873 (nr 1-46): 8. Ur stoftet blev, i Herrens hand, 14. Hör du, som fått förnuftig själ, 17. Upp dyrköpta blodsförvanter, 20. Nu är Jehova bliven människa, 28. Min blodiga Konung och sargade man, 30. Du härlighets låga och eviga ljus, 31. Kommen hit, I mänskoständer.
Häfte 2, 1874 (nr 48-111): 48. Ack himlamonark, min broder och Gud, 59. Gläd dig, frälsta hjärta, 65. Sions bröder, norr och söder, 69. O! store Herre Gud, 85. Död, jag skulle likväl tala, 88. Johannes ena röst av himlen hörde tala, 95. Ack! Frälsare kär, mig syndare lär.
Häfte 3 1875 (nr 112-155): 122. Triumf i höga tonen, 124. Herde, du som fåren betar, Tillägg nr 16. Nu borde hela jorden, Tillägg nr 127. Du Sions Gud och hjälte stark.

Sabbatsklockan. Andeliga sånger med melodier i notskrift utgifna af Joël Blomqvist. Gefle: Utgifvarens förlag, 1877–78. Till sångboken utkom även Melodier i sifferskrift till Sabbatsklockan. Arrangerade för en eller flera röster. Gävle, 1879.
Första samlingen, 1877 (nr 1-50): [Där inte annat anges är texten av Blomqvist själv] 1. Sabbatsklockans toner ljuda, 7. Förlorade son, kom hem!, 8. Si, Jesus undfår syndare, 9. Jesus står för dörren och klappar, 10. O själ! hvi vill du längre dröja, 15. Syndare hör, du som lider nöd, 17. En man hade hundrade får, 18. Sabbatsdag, hur skön du är [melodin används även till nr 44 Broder, sov i ostörd ro och nr 71 Gud, vår Gud och Fader kär], 22. Det är ett fast ord och i all motto [melodin används även till nr 72, O, käre Fader, böj ned ditt öra], 23. Allt på ett ställe, både stort och smått, 24. Nu är jag fri, Gud vare lof, 25. Jag vilar trygg på klippan, solo och kör, 26. Du korsets kämpahär, 28. Hur ljuvt det är när bröder bo, 31. Lycklig är jag, lycklig är jag [melodin används även till nr 46, ”Låten barnen till mig komma”, 32. I Babel jag sitter vid främmande strand, solo med ackompanjemang (O.B. och Joël Blomqvist), 35. I kära barn, som stundom gån [melodin även använd till nr 64, Hav tack min dyre frälsare], 37. Korset skall en kristen bära, 42. Du lilla skara, som är på resa [melodin även använd till nr 54, Det finns ett hjärta], 43. Han lever min förlossare (egen text efter Job 19:24–27), 44. Se nr 18, 45. Faren väl, I vänner kära, 46. Se nr 31, 47. Triumf i höga tonen (ur Sions Nya Sånger) 50. Lycklig du, som re’n fått lämna.
Andra samlingen, 1878 (nr 51–100): 52. I herrar, vad skall jag göra, recitativ, duett och trio med ackompanjemang (Apg. 16:30–31), 53. Du betungade själ, 54. Se nr 42, 56. Bergen de fasta en gång skola vika, 64. Se nr 35, 66. Uppstånden är vår Herre Krist, 68. Han kommer, vår Jesus, välsignade tröst, 69. Himladuva, Ande ljuva, 70. Kom du helige Ande, hugsvalare god, 71. Se nr 18, 75. Jag ganska mycket har förlorat, 79. Dotter Sion, du som klagar, 81. Se hur fågeln glatt sig svingar, 82. Re’n sommarn flytt, den fröjd var kort, 87. Så länge det är dag, jag kan ej se (egen text efter Ps. 74:16), 88. Det var en salig dag, 91. O, huru kära haver Han folken (5 Mos. 33:3), 93. Framåt, uppåt, hemåt går jag glad, 94. ”Däruppe ingen natt skall vara” (L. Sandell), 97. O Jesus, jag är hjärtligt glad (??), 98. För Lammets thron bland änglars chor, 99. Herre, din godhet räcker så vidt som himmelen är, solo och kör (Ps. 36:6-8), 100. Lammet, som dödat är, det är värdigt (Upp. 5:12-14)

Fridstoner. Andeliga sånger med melodier i notskrift. Gävle: Utgivarens förlag, 1879–82.
Första häftet 1879 (nr 1-25): 1. Dyraste Jesus, dig vill jag älska [melodin även använd till nr 32, ”Helige Fader, tack att du åter”], 2. Jag arma barn låg som ett sargat får, recitativ och kör, 3. Tänk uti din ungdoms dagar, 4. Aftonklockans toner ljuda, 5. Liten och ond är min eländes tid (1 Mos. 47:9, Ps. 90:10), 6. Mitt hjärta ängslas i mitt liv, recitativ och kör, 7. Förliten eder uppå Herren evinnerlig (Jes. 26:4), 8. Jag glädes i det mig sagt är (Ps. 122), 11. Böjd under korset, sargad och blodig [melodin används även till nr 12, Jesus på korset hänger i vånda], 12. Se nr 11, 13. Tack, o Jesu, att vi åter [melodin används även till nr 27, Arma barn, som ännu irrar, nr 61 Herre Jesu, du, som sade och nr 77 Herre Jesus, du, som säger I ditt dyra ord], 14. Jag har en vän så huld som älskar mig [melodin = Sabbatsklockan nr 87], 18. Nu är jag glad och hjärtligt nöjd, mitt hem [melodin används även till nr 44 Upp, allt vad liv och anda har], 21. Hemma, hemma, får jag vila [annan sättning av Sabbatsklockan nr 50; används även till nr 42, Älsken storligen varandra, och nr 64, Si Guds Lamm ,det helga rena, 22. Sälla dag, när jag får bud, solo och kör, 24. Tacken Herren, ty hans godhet, 25. Loven Herren, ty att lova.
Andra häftet, 1881 (nr 26–50): 26. Vart går du, vart går du? [melodin används även till nr 96, Han kommer, han kommer], 27. Se nr 13, 28. Jag vet en källa, som djup och klar, 29. Varthän skall jag dock fly, solister och kör, 30. En fråga nu jag vill dig giva, solo och kör [melodin används även till nr 75, Den gode Herdens röst jag hörde], 31. Tag du min hand, o käre Fader, solo och kör, 32. Se nr 1, 34. Upp, prisa utav hjärtats grund, trio för lika röster, 35. Jag arme pilgrim, tryckt av tidens tvång, solo med orgelackompanjemang och kör, 37. Nu vill jag sjunga om min vän, 38. Hur gott det är att äga, 39. Fast stormarna rasa, 40. Du lilla fågel, som svingar så glatt, solo med ackompanjemang, 41. Gud vare pris, nu är min träldom slut, solo med ackompanjemang, 42. Se nr 21, 44. Se nr 18, 45. Zion, upp och prisa högt din Gud, 46. Trötte pilgrim, blir din väntan lång, 47. En liten tid, hur ljuvt det ordet klingar, för mansröster, 48. Dit upp, dit upp till Fadrens hus, duett med ackompanjemang, 49. Det blir en härlig morgon, solo med ackompanjemang, 50. Amen, pris och ära.
Tredje häftet, 1882 (nr 51–100): 51. Jag hörde Jesu milda röst [melodin används även till nr 59, Du kristna folk, besinna väl], 52. O säg, vad skall jag göra, 53. Ur hjärtats djup jag ropar Gud till dig, 54. När jag ser, o Gud, din himmel, 55. Herre, böj ditt öra neder, 56. Se nr 13, 57. Fader vår, vi tacke dig [melodi = Sabbatsklockan nr 18], 59. Se nr 51, 60. Herde, du som fåren betar (C.C. Gjörwell), 61. Se nr 13, 62. Upp, dyrt köpta blodsförvanter (A.C. Rutström), 63. O Jesu Krist, Guds Lamm, 64. Se nr 21, 65. Hjärtans Jesu min, 66. Uppstånden är Kristus, Han kämpat och vunnit, 67. O dyraste Jesu, din Ande oss sänd, 68. Nu vårens tid är kommen [med annan sats i Sabbatsklockan nr 25], 69. O Jesus Krist, min Frälsare (A.C. Rutström) [melodin användes även till nr 70, Dyre broder, fröjda dig, 70. Se nr 69, 73. Du lyckliga folk, som till himmelen vandrar, 75. Se nr 30, 76. En Gud vi hava, en Gud som hjälper, solo med ackompanjemang, 77. Se nr 13, 78. Halleluja, friskt framåt (E.B. och Joël Blomqvist), 80. Ljuvt är bandet [melodi = Sabbatsklockan nr 22], 81. Hvi skulle jag sörja, han lever ju än, 82. Hör, du suckande själ, varför så tröstlöst klaga, solo med ackompanjemang, 83. Tack, Jesus kär, Att själv du är, 84. O, du kära Gud barn, som så suckande går, 86. Det står Guds folk en rolighet tillbaka, 88. Slumra ljuvt i jordens sköte, 91. Nu glädes mitt hjärta, solo med ackompanjemang, 94. Du Kristi brud, stå upp och redo var, 95. Han kommer snart, vår Jesus, 96. Se nr 26, 97. Du sälla folk, stå upp och sjung, solo och kör, 98. Loven Herren, alla världars Gud, 100. Amen! Lov och pris och kraft och välde

Nya sånger. Gävle, 1883.

Fridsrösten. Månadstidning för hemmet, söndagsskolan och församlingen, utgifven af Joël Blomqvist. Gefle, 1884-1886. 1886 utkom även en samling med rubriken Sånger, ett urval ur musiktidningen Fridsrösten.
Årgång 1 1884, nr 1: 1 Herren Jesus står och klappar, 2 Jag vilar trygg på klippan, 3 Fröjda dig, du yngling (Pred. 11:9), 4 De som förtrösta på Herren Gud, de äro såsom Sions berg (Psalt. 125:1-2), 5 Fröjdens Herranom, alla land (Psalt. 100), 6 Du sälla folk som sagt farväl åt världen, 7 I mörka stenkolsgruvan den hela dagen lång, nr 2: 9 Är du borta från din Gud (E.A.S & J.B), 10 Lämna dig helt åt Jesus, 11 På Jesus jag tror. Min lycka är stor, 12 Väktare, vad lider tiden? (E.A.S.), 13 Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla (Psalt. 95:6-7), 14 Kommen, låtom oss fröjdas inför Herren (Psalt. 95:1-3), 15 Sömnlös på sitt mjuka läger, nr 3: 17 Som sippan utan solsken dör (A. Beckman), 18 I den mörka, tysta graven, 20 Du död. Var är din udd? (1 Kor. 15:55-57), 21 Upplyften I portar edra huvud (Psalt. 24:7-10), 22 Av allt vad ädelt, stort och skönt, 23 Jag är så liten flicka jag (A. Beckman), 24 Var är biljetten? Vart skall du resa? (okänd, bearb. J.B.), nr 4: 25 Himlen är mitt hem; här vid ödslig strand, 26 Du korsets kämpahär, upp till strid mot mörkrets värld, nr 5: 32 Kom till Jesus, du elända, sluka trötta själ, 33 Hur ljuvt det är, när bröder bo, 34 Gud är vårt starka fäste (hemlandstoner 238), 35 O, att du ville akta på din Herres bud (Psalt. 48:18), 36 Den saliga dagen du minnes ju väl (E.A.S & J.B.), 38 Upp I stridsmän I Kristi föraktade här, 39 I nöd och kval på smärtans läger, 40 En stackars fattig indian, nr 6: 41 Nu vill jag om Jesus, min frälsare, sjunga, 42 Dyraste Jesu, dig vill jag älska, 44 Folken tacke dig, o Gud (Psalt. 67:6-8), 45 Salig är det folk, ja saligt är det folk (Psalt. 33:12), 47 Nu är julen här igen, De små barnens bäste vän
Årgång 2 1885, nr 1: 1 Levnadstiden är så kort, 2 Liten och ond är min eländes tid (1 Mos. 47:9; Ps 90:10), 3 Loven Herren alla folk (Psalt. 117), 6 Av svåra plågor kvald uppå sitt läger, nr 2: 13 Du lilla fågel som svingar så glatt, 14 Kommen , låtom oss alla i ungdomens vår, nr 3: 16 Tåligt, stilla som ett menlöst lamm, 17 Uppstånden är vår Herre Krist Ur graven mörk och trång, 18 Jublen, jublen, I himlar, gläd dig du jord (Psalt. 49:13), 19 Närmare din sida Dyre frälsare (sign. -ev-), 21 Jesus, vår herde, han älskar små lammen, 23 Jesus på korset hänger i vånda (P. Berggren), nr 4: 25 Jag vet en källa, som djup och klar, 26 Trötte pilgrim, blir väntan din lång, 29 Hur härligt och skönt det dock är att få vandra (J.B. & D.M.B.), 31 Hvi skulle jag sörja Han lever ju än, nr 5: 32 Från himmelen Jesus till jorden kom ned, 34 O låt oss älska Jesus (sign. hlst), 35 Hvi bedrövar du dig min själ (Psalt. 42.12), 36 Våren har kommit, lunden sig kläder grön (D.M.B.), 38 Tala, o Herre! Jag lyssna vill (sign. -rd) , 40 Himla duva, Ande ljuva, nr 6: 41 Upp, Zion att med jubelsång, 42 O du kära Guds barn, som här suckande gå, 43 Hur skönt i skogen vandra i skuggan sval (D.M.B.), 44 Mitt hjärta ängslas i mitt liv, 46 En Gud vi hava, en Gud som hjälper, nr 7: 47 Det finns ett hjärta som för dig ömmar, 48 Du betungande själ, Herren Jesus vill frälsa dig, 49 Hvi skulle jag sörja, 50 De av Herren förlossade skola vända om (Psalt. 51:11), 51 Herre, bliv när oss, ty aftonen kommen är, 52 Lycklig är jag, 54 Gud vare pris, nu är min träldom slut, 55 Hör du suckande själ, nr 8: 58 På den dagen skall denna sång sjungas i Judas land (Psalt. 26:1-2), 61 Nu glädes mitt hjärta, nu jublar min tunga, nr 9: 63 Ned med tyrannen den grymma som sträcker, 65 Sommarens väna dagar flyktat (D.M.B.), 66 Vart går du? Vart går du? O mänska, vart drager din väg?, nr 10: 69 Loven Herren, ty att lova, 70 Du Herrens folk, stå upp i dag  (Vid invigningen av Betlehemskapellet i Gefle den 10 okt 1880), nr 11: 72 Lyckligt är det barn, 73 Triumf i höga tonen (ur Sions Nya Sånger), 74 Du lilla sparv, som sorglös där, 75 Gud är vår tillflykt och starkhet (Psalt. 46:1-8), 77 Du, som din skatt på jorden äger, nr 12: 78 Hednavärldens långa natt, 79 Hosianna Davids son, 81 O du härliga juletid, 82 Jag vill jubla i Herren, jag vill fröjdas i min frälsnings Gud (Hebr. 3:18, 19), 84 Dotter Sion, du, som klagar
Årgång 3 1886, nr 1: 5 Kom hem, förlorade son, kom hem, 7 Gode Gud, som sparven lilla (F.L.H. & J.B.), 8 Hör, hur hednavärlden ropar, 10 Majestätisk är Herren, ty han bor i höjden (Jes. 33:5-6), 11 I Jesu namn jag säger Farväl åt synd och värld, 12 Lämna dig helt åt Jesus, nr 2: 22 Välkommen, välkommen, du härliga vår, 23 Så säger Herren: beställ om ditt hus (Jes. 38:1, Psalt. 90:12), 24 Förtrösten på Herren till evig tid (Jes. 26:4), 25 Vilt stormen tjöt i kulen natt (C. Boberg), 26 och 27 Litet bi på blommans brädd (Ch. af Tibell), 28 På Jesus jag tror, Min lycka är stor, nr 3: 36 Dyraste Jesus min, Helt tag mitt hjärta in, 37 Fast stormarna rasa och blixtarna ljunga, 38 Vaken upp och jublen, I, som i mullen legat (Jes. 26:19-20), 39 Som fåglar små När dundra må (okänd), 40 Upp, alla verk som Herren gjort (H.A. Brorson, övers. J.M. Lindblad) ,41 Re’n sommarn flytt, den fröjd var kort, nr 4: 53 Vid älvarna i Babylon Hur tungt de dagar flöde (J.L. Runeberg), 54 Ett barn är oss fött, en som är oss given (Jes. 9:7), 55 Sov, sov, älsklingen min, 56 Hell, julafton, du ljuva och fridfulla kväll , 58 Ack, att hjälpen ifrån Zion komme (Psalt. 53:7)

Valda sånger ur Hemlandstoner m.fl. arrangerade för guitarr. Häfte 1–2. Stockholm: C.A.V. Lundholm, 1887.

Stycken ur Psaltaren med enkla melodier försedda med lätt accompagnement för orgelharmonium eller piano af Joël Blomqvist. Uppsala: Joël Blomqvist, 1888.

Vid sångstunden. Uppsala, 1891.

Nykterhets-sånger arrangerade för blandad kör. Utg. af Joël Blomqvist. Stockholm: C.A.V. Lundholm, 1893.

Nya sabbatsklockan. Sånger. Stockholm, 1894.

Stycken ur Davids psalmer. Melodier för en eller flera röster med accompagnement af pianoforte eller orgelharmonium. [Utkom i tio häften och i samlingsutgåva.] Stockholm: Fosterlands-Stiftelsens förlags-expedition, 1895–96. 1 (Ps.1) Säll den man som icke vandrar, 2 (Ps. 4) Upplyft du? över oss ditt ansiktes ljus, 3 (Ps. 5) Gud, låt alla glädja sig, 4 (Ps. 8) Herre, vår Herren, huru härligt är ej dit namn, 5 (Ps. 11) Herren är i sitt heliga tempel, 6 (Ps. 12) Fräls, Herre, ty de fromma äro borta, 7 (Ps. 13) Huru länge, skall du alldeles förgäta mig, 8 (Ps. 14) Herren skådar ned från himmelen, 9 (Ps. 16) Jag har Herren för mina ögon, 10 (Ps. 17) Herre, rädda min själ från den ogudaktige, 11 (Ps. 18) Hjärteligen kär haver jag dig, 12 (Ps. 19) Himlarna förtälja Guds ära, 13 (Ps. 19) Himlarna förtälja Guds ära, 14 (Ps. 20) Herren bönhörde dig på nödens stig, 15 (Ps. 21) Herre, över din makt gläder sig konungen, 16 (Ps. 23) Herren är min herde, 17 (Ps. 24) Höjen I portar edra huvud, 18 (Ps. 25) Till dig, Herre, upplyfter jag min själ, 19 (Ps. 26) Herre, jag har din boning kär, 20 (Ps. 28) Fräls ditt folk, välsigna din arvedel, 21 (Ps. 29) Given åt Herren, I Guds söner, 22 (Ps. 30) Lovsjunger Herren, I hans fromma, 23 (Ps. 31) Huru stor är icke din godhet, 24 (Ps. 32) Herre du är mitt beskärm, 25 (Ps. 33) Jublen i Herren, I rättfärdiga, 26 (Ps. 34) Jag vill lova Herren alltid, 27 (Ps. 35) Lovad vare Herren, han som unnar sin tjänare gott, 28 (Ps. 36) Huru dyrbar är icke din nåd, 29 (Ps. 37) Hav din lust i Herren, 30 (Ps. 39) Hör min bön, o Herre, 31 (Ps. 40) Stadigt förbidade jag Herren, 32(Ps. 42) Såsom hjorten trängtar, 33 (Ps. 43) Sänd ditt ljus och din sanning, 34 (Ps. 46) Gud är vår tillflykt och starkhet, 35 (Ps. 48) Vi tänka o Gud, på din nåd, 36 (Ps. 50) Offra lovets offer åt Gud, 37 (Ps. 51) Skapa i mig Gud, ett hjärta rent, 38 (Ps. 53) Ack, att från Sion komme Israels frälsning, 39 (Ps. 55) Kasta din börda på Herren, 40 (Ps. 57) Var mig nådig, o Gud, 41 (Ps. 59) Min Gud, jag sjunger om din makt, 42 (Ps. 61) Hör, o Gud mitt rop, 43 (Ps. 62) Allenast i Gud hav din ro, min själ, 44 (Ps. 65) Gud, dig lovar man i stillhet i Sion, 45 (Ps. 66) Prisen, I folk, vår Gud, 46 (Ps. 67) Folken tacke dig, o Gud, 47 (Ps. 68) Gud när du drog ut framför ditt folk, 48 (Ps. 69) Herren hör de fattiga, 49 (Ps. 70) Gud, rädda mig, 50 (Ps. 71) Till dig, Herre, tager jag min tillflykt, 51 (Ps. 72) Lovad vare Herren Gud, 52 (Ps. 73) Vem har jag i himmelen förutom dig?, 53 (Ps. 75) Vi tacka dig, o Gud, 54 (Ps. 76) Gud är känd i Juda, i Israel hans namn är stort, 55 (Ps. 77) Jag vill prisa Herrens gärningar, 56 (Ps. 81) Höjen glädjerop till Gud, 57 (Ps. 82) Stå upp, o Gud; håll dom över jorden, 58 (Ps. 84) Min själ längtar och trängtar, 59 (Ps. 86) Herre, böj ditt öra till mig, 60 (Ps. 87) Den stad, han grundat, står på de heliga bergen, 61 (Ps. 89) Herre, härskarornas Gud, 62 (Ps. 90) Herre, du är vår tillflykt från släkte till släkte, 63 (Ps. 91) Den som sitter under den Högstes beskärm, 64 (Ps. 92) Det är gott att tacka Herren, 65 (Ps. 93) Herren är konung, han har klätt sig i härlighet, 66 (Ps. 94) Om Herren icke vore min hjälp, 67 (Ps. 95) Kommen, låt oss höja glädjerop till Herren, 68 (Ps. 96) Sjungen till Herrens ära, 69 (Ps. 97) I, som älsken Herren, haten det onda, 70 (Ps. 98) Höjen jubel till Herren alla länder, 71 (Ps. 99) Upphöjen Herren, 72 (Ps. 100) Höjen jubel till Herren, alla länder!, 73 (Ps. 103) Lova Herren min själ, 74 (Ps. 105) Tacken Herren, åkallen hans namn, 75 (Ps. 106) Halleluja, tacken Herren ty han är god, 76 (Ps. 108) Min hjärta är frimodigt, 77 (Ps. 111) Stora äro Herrens verk, 78 (Ps. 113) Loven, I, Herrens tjänare, 79 (Ps. 114) När Israel drog ut ur Egypten, 80 (Ps. 115) Icke åt oss Herre, 81 (Ps. 116) Jag har Herren kär, 82 (Ps. 117) Loven Herren, alla hedningar, 83 (Ps. 118) Detta är den dag som Herren har gjort, 84 (Ps. 119) Herre, jag vet, att dina domar, 85 (Ps. 121) Jag lyfter mina ögon upp till bergen, 86 (Ps. 122) Jag gladdes när man sade till mig, 87 (Ps. 125) De som förtrösta på Herren, 88 (Ps. 126) När Herren lät Sions fångar komma tillbaka, 89 (Ps. 127) Om Herren icke bygger huset, 90 (Ps. 131) Herre, mitt hjärta, står ej efter det högt är, 91 (Ps. 134) Se, välsignen Herren, alla I Herrens tjänare, 92 (Ps. 135) Halleluja loven Herrens namn, (Ps. 137) Vid Babels floder sutto vi och gråto, 94 (Ps. 142) Jag höjer min röst och ropar till Herren, 95 (Ps. 143) Herre, hör min bön, 96 (Ps. 145) Jag vill upphöja dig, min Gud ,du konung, 97 (Ps. 146) Halleluja, lova Herren min själ, 98 (Ps. 147) Det är gott att lovsjunga vår Gud, 99 (Ps. 148) Loven Herren från himmelen, 100 (Ps. 149) Sjungen till Herrens ära en ny sång, 101 (Ps. 150) Loven Gud i hans helgedom, 102 (Ps. 150) Loven Gud i hans helgedom (annan sättning), tillägg nr 1 (Ps. 1) Säll är den man, som icke vandrar, tillägg nr 2 (Ps. 41) Lovad vare Herren Israels Gud.

Melodier till ord ur Bibeln för en eller flera röster. Tre häften. Stockholm: Fosterlands-Stiftelsens förlags-expedition, 1896–98.

Stycken ur Davids psalmer. Melodier för en eller flera röster. De unisona körerna. Stockholm: Fosterlands-Stiftelsens förlags-expedition, 1896.

Andeliga sånger för en eller flere röster. Stockholm, 1897.

Herren kommer! Fyra sånger om Härens tillkommelse, Guds folk tillegnade. Stockholm: Utg. förlag 1898. 1. När Han kommer, 2. Herren kommer, 3. Alltings slut är nära, 4. Den stridande församlingen.

Ungdomstoner. Andliga sånger för barn och ungdom. Stockholm: Fosterlands-Stiftelsens förlags-expedition, 1899 (text) & 1900 (musik).

De stora högtiderna. Jul-, påsk- och pingstsånger. Ord och musik. Stockholm, 1902.

Barnens Sabbatsklocka. Sånger för söndagsskolan och hemmet. Motala, 1903. Samling 1: (1–50), 2 (51–100).

Klangårstoner. Sånger för väckelsemöten. Motala, 1906.

Sångfågeln. Sånger och visor för skola och hem. Motala: utg. förlag, 1907.

66 af Sabbatsklockans och Fridstoners 200 sånger till församlingens tjänst utg. af Joel Blomqvist. 2:a tillökade upplagan, 1909.

Vi åldras ej, vi. Ungdomssånger 1. A. För blandad kör. B. För unison kör. Motala: J Blomqvist, 1909.

Ur livskällan. Bibelordssånger med enkla melodier arrangerade för orgelharmonium eller piano. Motala, 1910.


Odaterade sånger (början av 1900-talet)

Den heliga natten. Musik för altröst med piano eller orgelharmonium-ackompagnement af Joël Blomqvist till ord af C.D. af Wirsén. ”Det sväfvar ett stilla, domnande sus…” Stockholm: Fosterlands-stiftelsens förlags-exp.

Den som vinner. Sång för en röst med pianoackompagnement af Joël Blomqvist till ord af C.D. af Wirsén. Stockholm: Ev. fosterlands-stiftelsens förlag.

Herren är min herde. Sång för en röst med pianoackompagnement af Joël Blomqvist till ord af C.D.af Wirsén. Stockholm: Ev. fosterlands-stiftelsens förlag.

Magdalena. Sång för en altröst med pianoackompagnement af Joël Blomqvist till ord af C.D.af Wirsén (”Det är dagens gryningstimma”). Stockholm: Ev. fosterlands-stiftelsens förlag.

Vid fjärde väkten. Sång för baryton, solo, kvartett, kör och piano-ackompagnement af Joël Blomqvist. Till ord af C.D. af Wirsén. ”Natt är och mörker” Stockholm: Fosterlands-Stiftelsens förlags-expedition.


Medverkat som redaktör i:

Barnens nya sångbok: äldre och nyare sånger för söndagsskolan samlade och utg. under medverkan af Joel Blomqvist, V. Emanuelsson, J. Grytzell och J. Löfvén. Stockholm: Palmquist 1895.


Alfabetisk förteckning över ett urval av Joël Blomqvists egna melodier

Förkortningar: Melodier till SNS = Melodier i notskrift till Sions Nya Sånger.
Ack himlamonark, min broder och. Melodier till SNS 2:48.
Ack! Frälsare kär, mig syndare. Melodier till SNS 2:95.
Ack, att hjälpen ifrån Zion komme. Fridsrösten 1886:58.
Aftonklockans toner ljuda. Fridstoner 1:4.
Allt på ett ställe, både stort och smått. Sabbatsklockan 1:23.
Amen! Lov och pris och kraft och välde. Fridstoner 3:100.
Amen, pris och ära. Fridstoner 2:50.
Av allt vad ädelt, stort och skönt. Fridsrösten 1884:22.
Av svåra plågor kvald uppå sitt läger. Fridsrösten 1885:6.
Bergen de fasta en gång skola vika. Sabbatsklockan 2:56.
Böjd under korset, sargad och blodig. Fridstoner 1:11.
De av Herren förlossade skola vända om. Fridsrösten 1885:50.
De som förtrösta på Herren Gud, de äro såsom Sions berg. Fridsrösten 1884:4.
Den saliga dagen du minnes ju väl. Fridsrösten 1884:36.
Det blir en härlig morgon, solo med ackompanjemang. Fridstoner 2:49.
Det finns ett hjärta som för dig ömmar. Fridsrösten 1885:47.
Det står Guds folk en rolighet tillbaka. Fridstoner 3:86.
Det var en salig dag. Sabbatsklockan 2:88.
Det är ett fast ord och i all motto. Sabbatsklockan 1:22.
Dit upp, dit upp till Fadrens hus, duett med ackompanjemang. Fridstoner 2:48.
Dotter Sion, du som klagar. Sabbatsklockan 2:79, Fridsrösten 1885:84
Du betungade själ, Herren Jesus vill frälsa dig. Sabbatsklockan 2:53, Fridsrösten 1885:48.
Du död. Var är din udd? Fridsrösten 1884:20.
Du Herrens folk, stå upp i dag. (Vid invigningen av Betlehemskapellet i Gefle den 10 okt 1880). Fridsrösten 1885:70
Du härlighets låga och eviga ljus. Melodier till SNS 1:30.
Du korsets kämpahär, upp till strid. Sabbatsklockan 1:26, Fridsrösten 1884:26.
Du Kristi brud, stå upp och redo var. Fridstoner 3:94.
Du lilla fågel, som svingar så glatt, solo med ackompanjemang. Fridstoner 2:40, annan sats
Du lilla skara, som är på resa. Sabbatsklockan 1:42.
Du lilla sparv, som sorglös där. Fridsrösten 1885:74.
Du lyckliga folk, som till himmelen vandrar. Fridstoner 3:73.
Du Sions Gud och hjälte stark. Melodier till SNS tillägg nr 127.
Du sälla folk som sagt farväl åt världen. Fridsrösten 1884:6.
Du sälla folk, stå upp och sjung, solo och kör. Fridstoner 3:97.
Du, som din skatt på jorden äger. Fridsrösten 1885:77.
Dyraste Jesu, dig vill jag älska. Fridstoner 1:1, Fridsrösten 1884:42.
Dyraste Jesus min, Helt tag mitt hjärta in. Fridsrösten 1886:36.
”Däruppe ingen natt skall vara”. Sabbatsklockan 2:94.
Död, jag skulle likväl tala. Melodier till SNS 2:85.
En fråga nu jag vill dig giva, solo och kör. Fridstoner 2:30.
En Gud vi hava, en Gud som hjälper, solo med ackompanjemang. Fridstoner 3:76, Fridsrösten 1885:46.
En liten tid, hur ljuvt det ordet klingar, för mansröster. Fridstoner 2:47.
En man hade hundrade får. Sabbatsklockan 1:17.
En stackars fattig indian. Fridsrösten 1884:40.
Ett barn är oss fött, en som är oss given. Fridsrösten 1886:54.
Fader vår, vi tacke dig. Fridstoner 3:57.
Faren väl, I vänner kära. Sabbatsklockan 1:45.
Fast stormarna rasa och blixtarna ljunga. Fridstoner 2:39, Fridsrösten 1886:37.
Folken tacke dig, o Gud. Fridsrösten 1884:44.
Framåt, uppåt, hemåt går jag glad. Sabbatsklockan 2:93.
Från himmelen Jesus till jorden kom ned. Fridsrösten 1885:32.
Fröjda dig, du yngling. Fridsrösten 1884:3.
Fröjdens Herranom, alla land. Fridsrösten 1884:5.
För Lammets tron bland änglars kor. Sabbatsklockan 2:98.
Förliten eder uppå Herren evinnerlig. Fridstoner 1:7.
Förlorade son, kom hem!. Sabbatsklockan 1:7.
Förtrösten på Herren till evig tid. Fridsrösten 1886:24.
Gläd dig, frälsta hjärta. Melodier till SNS 2:59.
Gode Gud, som sparven lilla. Fridsrösten 1886:7.
Gud vare pris, nu är min träldom slut, solo med ackompanjemang. Fridstoner 2:41, Fridsrösten 1885:54.
Gud är vår tillflykt och starkhet. Fridsrösten 1885:75.
Gud är vårt starka fäste. Fridsrösten 1884:34.
Halleluja, friskt framåt. Fridstoner 3:78.
Han kommer snart, vår Jesus. Fridstoner 3:95.
Han kommer, vår Jesus, välsignade tröst. Sabbatsklockan 2:68.
Han lever min förlossare. Sabbatsklockan 1:43.
Hednavärldens långa natt. Fridsrösten 1885:78.
Hell, julafton, du ljuva och fridfulla kväll. Fridsrösten 1886:56.
Hemma, hemma, får jag vila. Annan sättning av Sabbatsklockan nr 50. Fridstoner 1:21.
Herde, du som fåren betar. Melodier till SNS 3:124, Fridstoner 3:60.
Herre, bliv när oss, ty aftonen kommen är. Fridsrösten 1885:51.
Herre, böj ditt öra neder. Fridstoner 3:55.
Herre, din godhet räcker så vitt som himmelen är. Sabbatsklockan 2:99.
Herren Jesus står och klappar. Fridsrösten 1884:1.
Himla duva, Ande ljuva. Sabbatsklockan 2:69, Fridsrösten 1885:40.
Himlen är mitt hem; här vid ödslig strand. Fridsrösten 1884:25.
Hjärtans Jesu min. Fridstoner 3:65.
Hosianna Davids son. Fridsrösten 1885:79.
Hur gott det är att äga. Fridstoner 2:38.
Hur härligt och skönt det dock är att få vandra. Fridsrösten 1885:29.
Hur ljuvt det är när bröder bo. Sabbatsklockan 1:28, Fridsrösten 1884:33.
Hur skönt i skogen vandra i skuggan sval. Fridsrösten 1885:43.
Hvi bedrövar du dig min själ. Fridsrösten 1885:35.
Hvi skulle jag sörja Han lever ju än. Fridstoner 3:81, Fridsrösten 1885:31, 1885:49.
Hör du suckande själ varför så tröstlöst klaga, solo med ackompanjemang. Fridstoner 3:82, Fridsrösten 1885:55.
Hör du, som fått förnuftig själ. Melodier till SNS 1:14.
Hör, hur hednavärlden ropar. Fridsrösten 1886:8.
I Babel jag sitter vid främmande strand. Sabbatsklockan 1:32.
I den mörka, tysta graven. Fridsrösten 1884:18.
I herrar, vad skall jag göra. Sabbatsklockan 2:52.
I Jesu namn jag säger Farväl åt synd och värld. Fridsrösten 1886:11.
I kära barn, som stundom gån. Sabbatsklockan 1:35.
I mörka stenkolsgruvan den hela dagen lång. Fridsrösten 1884:7.
I nöd och kval på smärtans läger. Fridsrösten 1884:39.
Jag arma barn låg som ett sargat får, recitativ och kör. Fridstoner 1:2.
Jag arme pilgrim, tryckt av tidens tvång, solo med orgelackompanjemang och kör. Fridstoner 2:35.
Jag ganska mycket har förlorat. Sabbatsklockan 2:75.
Jag glädes i det mig sagt är. Fridstoner 1:8.
Jag har en vän så huld som älskar mig. Fridstoner 1:14.
Jag hörde Jesu milda röst. Fridstoner 3:51.
Jag vet en källa, som djup och klar. Fridstoner 2:28, Fridsrösten 1885:25.
Jag vilar trygg på klippan, solo och kör. Sabbatsklockan 1:25, Fridsrösten 1884:2.
Jag vill jubla i Herren, jag vill fröjdas i min frälsnings Gud. Fridsrösten 1885:82.
Jag är så liten flicka jag. Fridsrösten 1884:23.
Jesus på korset hänger i vånda. Fridsrösten 1885:23.
Jesus står för dörren och klappar. Sabbatsklockan 1:9.
Jesus, vår herde, han älskar små lammen. Fridsrösten 1885:21.
Johannes ena röst av himlen hörde tala. Melodier till SNS 2:88.
Jublen, jublen, I himlar, gläd dig du jord. Fridsrösten 1885:18.
Kom du helige Ande, hugsvalare god. Sabbatsklockan 2:70.
Kom hem, förlorade son, kom hem. Fridsrösten 1886:5.
Kom till Jesus, du elända, sjuka trötta själ. Fridsrösten 1884:32.
Kommen hit, I mänskoständer. Melodier till SNS 1:31.
Kommen, låtom oss alla i ungdomens vår. Fridsrösten 1885:14.
Kommen, låtom oss fröjdas inför Herren. Fridsrösten 1884:14.
Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla. Fridsrösten 1884:13.
Korset skall en kristen bära. Sabbatsklockan 1:37.
Lammet, som dödat är, det är värdigt. Sabbatsklockan 2:100.
Levnadstiden är så kort. Fridsrösten 1885:1.
Liten och ond är min eländes tid. Fridstoner 1:5, Fridsrösten 1885:2.
Litet bi på blommans brädd. Fridsrösten 1886:26 och 27.
Loven Herren alla folk. Fridsrösten 1885:3.
Loven Herren, alla världars Gud. Fridstoner 3:98.
Loven Herren, ty att lova. Fridstoner 1:25, Fridsrösten 1885:69.
Lycklig du, som re’n fått lämna. Sabbatsklockan 1:50.
Lycklig är jag, lycklig är jag. Sabbatsklockan 1:31, Fridsrösten 1885:52.
Lyckligt är det barn. Fridsrösten 1885:72.
Lämna dig helt åt Jesus. Fridsrösten 1884:10, 1886:8, 1886:12.
Majestätisk är Herren, ty han bor i höjden. Fridsrösten 1886:10.
Min blodiga Konung och sargade man. Melodier till SNS 1:28.
Mitt hjärta ängslas i mitt liv, recitativ och kör. Fridstoner 1:6, Fridsrösten 1885:44.
Ned med tyrannen den grymma som sträcker. Fridsrösten 1885:63.
Nu borde hela jorden. Melodier till SNS tillägg nr 16.
Nu glädes mitt hjärta, solo med ackompanjemang. Fridstoner 3:91, Fridsrösten 1885:61.
Nu vill jag om Jesus, min frälsare, sjunga. Fridsrösten 1884:41.
Nu vill jag sjunga om min vän. Fridstoner 2:37.
Nu vårens tid är kommen. Fridstoner 3:68. Med annan sats i Sabbatsklockan nr 25.
Nu är jag fri, Gud vare lof. Sabbatsklockan 1:24.
Nu är jag glad och hjärtligt nöjd, mitt hem. Fridstoner 1:18.
Nu är Jehova bliven människa. Melodier till SNS 1:20.
Nu är julen här igen, De små barnens bäste vän. Fridsrösten 1884:47.
När jag ser, o Gud, din himmel. Fridstoner 3:54.
Närmare din sida Dyre frälsare. Fridsrösten 1885:19.
O du härliga juletid. Fridsrösten 1885:81.
O du kära Guds barn, som här suckande gå. Fridsrösten 1885:42.
O dyraste Jesu, din Ande oss sänd. Fridstoner 3:67.
O Jesu Krist, Guds Lamm. Fridstoner 3:63.
O Jesus Krist, min Frälsare. Fridstoner 3:69.
O Jesus, jag är hjärtligt glad. Sabbatsklockan 2:97.
O låt oss älska Jesus. Fridsrösten 1885:34.
O själ! hvi vill du längre dröja. Sabbatsklockan 1:10.
O säg, vad skall jag göra. Fridstoner 3:52.
O! store Herre Gud. Melodier till SNS 2:69.
O, att du ville akta på din Herres bud. Fridsrösten 1884:35.
O, du kära Gud barn, som så suckande går. Fridstoner 3:84.
O, huru kära haver Han folken. Sabbatsklockan 2:91.
På den dagen skall denna sång sjungas i Judas land. Fridsrösten 1885:58.
På Jesus jag tror, Min lycka är stor. Fridsrösten 1884:11, 1886:28.
Re’n sommarn flytt, den fröjd var kort. Sabbatsklockan 2:82, Fridsrösten 1886:41.
Sabbatsdag, hur skön du är. Sabbatsklockan 1:18.
Sabbatsklockans toner ljuda. Sabbatsklockan 1:1
Salig är det folk, ja saligt är det folk. Fridsrösten 1884:45.
Se hur fågeln glatt sig svingar. Sabbatsklockan 2:81.
Si, Jesus undfår syndare. Sabbatsklockan 1:8.
Sions bröder, norr och söder. Melodier till SNS 2:65
Slumra ljuvt i jordens sköte. Fridstoner 3:88.
Som fåglar små När dundra må. Fridsrösten 1886:39.
Som sippan utan solsken dör. Fridsrösten 1884:17.
Sommarens väna dagar flyktat. Fridsrösten 1885:65.
Sov, sov, älsklingen min. Fridsrösten 1886:55.
Syndare hör, du som lider nöd. Sabbatsklockan 1:15.
Så länge det är dag, jag kan ej se. Sabbatsklockan 2:87.
Så säger Herren: beställ om ditt hus. Fridsrösten 1886:23.
Sälla dag, när jag får bud, solo och kör. Fridstoner 1:22.
Sömnlös på sitt mjuka läger. Fridsrösten 1884:15.
Tack, Jesus kär, Att själv du är. Fridstoner 3:83.
Tack, o Jesu, att vi åter. Fridstoner 1:13.
Tacken Herren, ty hans godhet. Fridstoner 1:24.
Tag du min hand, o käre Fader, solo och kör. Fridstoner 2:31.
Tala, o Herre! Jag lyssna vill. Fridsrösten 1885:38.
Triumf i höga tonen. Melodier till SNS 3:122, Sabbatsklockan 1:47, Fridsrösten 1885:73.
Trötte pilgrim, blir din väntan lång. Fridstoner 2:46.
Trötte pilgrim, blir väntan din lång. Fridsrösten 1885:26.
Tåligt, stilla som ett menlöst lamm. Fridsrösten 1885:16.
Tänk uti din ungdoms dagar. Fridstoner 1:3.
Upp dyrköpta blodsförvanter. Melodier till SNS 1:17.
Upp I stridsmän I Kristi föraktade här. Fridsrösten 1884:38.
Upp, alla verk som Herren gjort. Fridsrösten 1886:40.
Upp, dyrt köpta blodsförvanter. Fridstoner 3:62.
Upp, prisa utav hjärtats grund, trio för lika röster. Fridstoner 2:34.
Upp, Zion att med jubelsång. Fridsrösten 1885:41.
Upplyften I portar edra huvud. Fridsrösten 1884:21.
Uppstånden är Kristus, Han kämpat och vunnit. Fridstoner 3:66.
Uppstånden är vår Herre Krist Ur graven mörk och trång. Sabbatsklockan 2:66, Fridsrösten 1885:17.
Ur hjärtats djup jag ropar Gud till dig. Fridstoner 3:53.
Ur stoftet blev, i Herrens hand. Melodier till SNS 1:8.
Vaken upp och jublen, I som i mullen legat. Fridsrösten 1886:38.
Var är biljetten? Vart skall du resa? Fridsrösten 1884:24.
Vart går du? Vart går du? O mänska, vart drager din väg? Fridstoner 2:26, Fridsrösten 1885:66.
Varthän skall jag dock fly, solister och kör. Fridstoner 2:29.
Vid älvarna i Babylon Hur tungt de dagar flöde. Fridsrösten 1886:53.
Vilt stormen tjöt i kulen natt. Fridsrösten 1886:25.
Våren har kommit, lunden sig kläder grön. Fridsrösten 1885:36.
Väktare, vad lider tiden?. Fridsrösten 1884:12.
Välkommen, välkommen, du härliga vår. Fridsrösten 1886:22.
Zion, upp och prisa högt din Gud. Fridstoner 2:45
Är du borta från din Gud. Fridsrösten 1884:9.


Verk av Joël Blomqvist

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade