Anonym tonsättare

Johannespassion / Passio Salvatoris et Domini Nostri Jesu Christi

Skriv ut

[1.] Wårs [sic] Herres Christi pinos Historia
[2.] Jesus säger till them
[3.] Jesus suarade [sic] och sade till them
[4.] Tå [sic] nekade han åter
[5.] På thet Jesu taal skulle fulkompnas [sic]
[6.] Men Barrabas war een Mördare
[7.] Och the gåffuo honom Kindpustar
[8.] Pilatus säger till them
[9.] Tå Pilatus hörde thet taal
[10.] Tå Pilatus hörde thet taal
[11.] Pilatus säger till them
[12.] Tå antwardade Pilatus them Jesum till att korsfästa
[13.] Tå suarade Pilatus och sade
[14.] På thet Schriften skulle fulkompnas

  • Tillkomstår: Troligen början av 1600-talet (enligt Monumenta Musicae Svecicaes utgåva)
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Avsnitt ur Johannes, Markus och Matteus Evangelium (Nya Testamentet)
    [Enligt Monumenta Musicae Svecicaes utgåva skiljer sig språket i verket från den svenska översättningen av Nya Testamentet 1526 respektive hela Bibeln 1541. De äldsta delarna kommer från Växjö stift, som på den tiden gränsade till Danmark, och har drag från Christiern Pedersens översättning av Nya Testamentet till danska från 1529.]
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Instrumentering (besättning)

(Enligt Monumenta Musicae Svecicaes utgåva kan man tänka sig ett diskret ledsagande av orgel)

Soloröster/kör

Soloröster:
Jesus (bas)
Evangelisten (tenor)
Ancilla (alt)
Simon Petrus (alt)
Servus (alt)
Pilatus (alt)

4 altar (Ancilla, Simon Petrus, Servus, Pilatus), 1 tenor (Evangelisten), 1 bas (Jesus)

Kör: S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Musica Svecica Saeculi XVII:I (Editerad av Lennart Reimers), Monumenta Musicae Svecicae: 3, Almqvist & Wiksell (1962)

  • Autografen återfinns: Kungliga Biblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: S 131
    Material finns även hos Lunds Universitetsbibliotek (Riddarholmsmanuskriptet), Musik- och teaterbiblioteket (Mönsteråsmanuskriptet), Skara Stifts- och landsbibliotek (Manuskript 3, Manuskript 6), Vadstena Landsarkiv (Ålemmanuskriptet), Västerås Stifts- och landsbibliotek (Manuskript 8 [67], Manuskript 9 [43]), Växjö Stifts- och landsbibliotek (Manuskript 4, vilket finns i kopia [S 132] hos Kungliga Biblioteket)

Beskrivning av verket

[1.] (tempobeteckning saknas) F-dur 4/4 (C)
[2.] - [14.] (tempobeteckning saknas) F-dur (taktart saknas)


Libretto/text

[1.] Wårs [sic] Herres Christi pinos Historia, som Sanctus Johannes beskrifver (Kör)
Jesus gick öfuer [sic] then Becken Kidron (Evangelisten)
Huem söken J [sic] effter? (Jesus)
Jesum aff [sic] Nazareth. (Kör)

[2.] Jesus säger till them (Evangelisten)
Thett är Jagh (Jesus)
Jesum aff Nazareth (Kör)

[3.] Jesus suarade [sic] och sade till them (Evangelisten)
Jagh sade eder thet ähr jag (Jesus)
Ästu icke een aff thenne Mansen Läriungar? (Ancilla)
Jagh är icke ([Simon] Petrus)
Skal tu så suara then öffwersta Prest? (Servus)
Ästu icke een aff hans läriungar? (Kör) 

[4.] Tå [sic] nekade han åter, och sade (Evangelisten)
Jag ähr icke (Simon Petrus)
Sågh iag tig icke i örtegården hoos honom? (Servus)
Huad klagemål hafuen i mot thenne mannen? (Pilatus)
Wore han icke een ogerningzman (Kör)

[5.] På thet Jesu taal skulle fulkompnas [sic] (Evangelisten)
Ästu Juda Konungh? (Pilatus)
Säger tu thet af tig sielf (Jesus)
Icke thenne wthan [sic] Barrabam (Kör)

[6.] Men Barrabas war een Mördare (Evangelisten)
Häll ware tig Juda konungh [sic] (Kör)

[7.] Och the gåffuo honom Kindpustar (Evangelisten)
Sij Jag hafuer honom vth [sic] till eder (Pilatus)
Korsfäst, korsfäst honom (Kör)

[8.] Pilatus säger till them (Evangelisten)
Då tager i honom bort och korsfäster [sic] (Pilatus)
Wij haffue een lag, och effter then skal han döö (Kör)

[9.] Tå Pilatus hörde thet taal (Evangelisten)
Huadan ästu? (Pilatus)
Tu hafuer macht till att korsfesta [sic] (Jesus)
Läter [sic] tu thenna löös så ästu icke Keijsarens wen (Kör)

[10.] Tå Pilatus hörde thet taal (Evangelisten)
Sij, här är eder Konungh (Pilatus)
Bort, bort med honom, korsfäst honom (Kör)

[11.] Pilatus säger till them (Evangelisten)
Skal iag eder Konung [sic] korsfästa? (Pilatus)
Wig hafue ingen Konung, uthan Keijsaren (Kör)

[12.] Tå antwardade Pilatus them Jesum till att korsfästas (Evangelisten)
Schrif icke Juda Konung (Kör)

[13.] Tå suarade Pilatus och sade (Evangelisten)
Thett iagh skref thet skref iagh (Pilatus)
lätom [sic] oss icke dela honom (Kör)

[14.] På thet Schriften skulle fulkompnas (Evangelisten)
See thet är thin Son (Jesus)
Lofuat wari Christo Jesu såsom Herra (Kör)