Richard Andersson (1851−1918)

Höststämning
Pensées d'automne

opus 8

Skriv ut
  • Tillkomstår: Potsdam 1877
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Gehrman & Co, "Album för Piano af Svenske Tonsättare", G. & Co 372 (1892), Musikbibliotekets exemplar har ett försättsblad med texten: "Hans Majestät Konung Oscar II egnas detta album, underdånigst af förläggarne."

  • Autografen återfinns: Stiftelsen Musikkulturens främjande
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Stiftelsen Musikkulturens främjande: MMS 188. En autografskiss på en sida relaterad till stycket finns hos Musik- och teaterbiblioteket: Serie I, nr 5137.

Beskrivning av verket

Allegro strepitoso d-moll 4/4 (C), 124 takter, D-dur, 36 takter, totalt 150 takter


Verkkommentar

Från början av sin karriär föreföll Richard Andersson ha haft tonsättarambitioner. Som efterfrågad pianist och sedermera hängiven pedagog blev hans möjligheter att komponera av naturliga skäl begränsade. Merparten av hans kompositioner skrevs därför under studieåren från 1867 fram till 1884 då den pianistiska och pedagogiska verksamheten tog överhanden. Fjorton av de nitton opusnumrerade verken skrevs under denna period liksom de flesta utan opus.

Flertalet av Richard Anderssons pianostycken ansluter sig till romantikens karaktärsstycke och är kortare verk av måttlig svårighetsgrad uppenbarligen skrivna för pedagogiska syften. Det rör sig om parafraser av folkdanser och folkmelodier från skilda länder samt olika stämningsbilder, och styckena är utformade som ett slags genremässiga arketyper. I Schumannsk efterföljd kan samlingarna också framföras som sammanhållna enheter. Han lade i sin undervisning stor tonvikt vid att finna och gestalta innehållet i varje enskilt stycke.

Av de ofta noggrant inskrivna föredragsanvisningarna att döma låg mycket av detta sökande i att hitta musikens karaktär. Pianostyckena kan ses som övningar i att hitta karaktärsegenheterna hos de individuella numren. Det lite längre och tyngre Höststämning op. 8 kan till och med sägas ha tonmåleriska inslag.  Det gäller såväl i själva stämningsanslaget, höststämningen som sådan, som den i styckets mellandel antydda ovädersskildringen.

© Bertil Wikman, Levande Musikarv