Johan Helmich Roman (1694-1758)

Johan Helmich Roman, född i Stockholm 26 oktober 1694, död på Haraldsmåla gård i Ryssby socken, Kalmar län, 20 november 1758 [enligt Ryssby kyrkas dödsbok dog han den 19 oktober 1758, men Ingmar Bengtsson har övertygande visat att detta inte stämmer. Även i Sahlstedts "Åreminne" från 1767 står det fel; här påstås att han dog 20 december 1758]. Tonsättare och hovkapellmästare. Roman framträdde redan som 7-åring inför hovet och 1710 eller 1711 blev han anställd i Kungliga Hovkapellet. Han vistades i England 1714-20, där han bland annat spelade i Georg Friedrich Händels orkester i London och i Hertigens av Newcastle kapell. Under dessa år studerade han för tonsättaren Johann Christoph Pepusch (1667-1752). När han återvände till Stockholm blev han 1721 vice hovkapellmästare och 1729 ordinarie hovkapellmästare. Han omorganiserade Hovkapellet och gav 1731 i Riddarhussalen de första offentliga konserterna i Sverige. Åren 1735-37 gjorde han en resa till Italien, via Tyskland och Österrike. Av hälsoskäl begärde han avsked från posten som hovkapellmästare 1745 och blev då istället hovintendent. Han drog sig tillbaka till sin egendom Haraldsmåla i Småland och var endast kortare perioder i Stockholm.

-

Skrifter av tonsättaren

"Et tydligt sätt at lära..." (översättning av G Kellers "A complete Method for Attaining to Play Thorough Bass", 1707)
"En uti harmonie öfwad på clav-cymbal" (översättning av F Gasparinis "L'armonico prattico al cimbalo", 1722)
"En tractat om harmonie" (översättning av J C Pepusch "A Treatise on Harmony", 1731)
[Översättning av ] 1 band kontrapunktövningar enligt J J Fux ("Gradus ad Parnassum", 1725)
Företal till svenska översättning av Giustiniani/Marcello: Davids Psalmer (1731)
Företal till ett drama av A D Leenberg (1734)
[12 punkter om] "Orsaker, hvarmedelst music råkat i läger-vall" (på blad i Pepusch-översättningen)
"Något om Rom" (ca 1737)

Bibliografi

Andersson, G: Musik av Johan Helmich Roman och hans samtida i Lunds universitetsbibliotek (Svensk tidskrift för musikforskning, 1994)
Bengtsson, Ingmar
: Johan Helmich Roman och hans instrumentalmusik — Käll- och stilkritiska studier, med förteckning över äkta, dubiösa och oäkta instrumentalverk, med BeRI-numrering (diss. Uppsala Universitet, 1955)
—— : En okänd instrumentalsats av Roman? (Svensk Tidskrift för Musikforskning 1955, med tillägg i Svensk Tidskrift för Musikforskning 1965)
—— : Johan Helmich Roman — ett tvåhundraårsminne (Svensk Tidskrift för Musikforskning 1958)
—— : Roman som orgelsakkunnig (Svensk Tidskrift för Musikforskning 1960)
—— : Äkthetsproblem och en vitter tullkontrollör (Om Johan Helmich Roman och A Nicander) (i festskrift till J P Larsen, 1972)
—— : Johan Helmich Romans flöjtkonsert (Svensk Tidskrift för Musikforskning 1973)
—— : Mr R:s spuriosity shop — A thematic catalogue of 503 works... by more than 60 composers (1976)
—— : Handstil 14 i Roman-samlingen identifierad (Svensk tidskrift för musikforskning 1979)
—— : artikel i Sohlmans Musiklexikon, band 5, s 211-213 (1979)
Bengtsson, I/Danielsson, R: Handstilar och notpikturer i Kungl. Musikaliska Akademiens Roman-samling (1955)
Cronhamn, Fritiof: Svenska musikens fader — Några anteckningar om Johan Helmich Roman (i Anmärkningar till Oscar Fredriks högtidstal i Kongl. Musikaliska Akademien, 1885)
Frigel, Pehr: Förteckning på framl. hofintendenten och kongl. kapellmästaren Johan Helmich Romans efterlämnade musikaliska arbeten (Tidning för musik, Helsingfors, 1910/11)
Gerulf, Folke: Johan Helmich Roman och Haraldsmåla (Kalmar län 67, 1982)
Helenius-Öberg, Eva
: Johan Helmich Roman, liv och verk genom samtida ögon — dokumentens vittnesbörd (Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie, nr 78, 1994)
—— : Johan Helmich Roman i källornas ljus (Svensk tidskrift för musikforskning, 1994)
Holm, Anna Lena: Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk (Musikaliska akademiens bibliotek, Stockholm, 1994)
Ivarsdotter Johnson, Anna: Johan Helmich Roman och hans tid (i Musiken i Sverige, band 2, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie 74, Fischer & Co, Stockholm 1993)
Lellky, Åke: Ett bidrag till kännedomen om Johan Helmich Romans triosonater (Svensk Tidskrift för Musikforskning 1936)
Moberg, Carl-Allan: Johan Helmich Roman — den svenska musikens fader (Svensk Tidskrift för Musikforskning 1944)
Ryhming, Gudrun: Johan Helmich Romans sånger för 1—3 röster (opubl. uppsats, Stockholm, 1971)
Sahlstedt, A M: Äreminne öfwer hofintendenten kongl. capellmästaren... Johan Helmich Roman, i Riddarhus salen framstäldt d. 30 maj 1767 (1767)
Vretblad, Patrik: Johan Helmich Roman 1694-1758 — Svenska musiken fader, band 1—2 (1914)
—— : Karl Mikael Bellman och Johan Helmich Roman (Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft, 1913/14)
—— : Johan Helmich Roman — Minnesteckning (Stockholm 1944)
—— : artikel i Svenska Män och Kvinnor, band 6, s 312 (Bonniers förlag, Stockholm, 1949)
—— : Johan Helmich Roman och Ryssby församling (i Ryssby kyrka 200 år, Minnesblad utgivet av Ryssby kyrkoråd, Kalmar 1950)
Vretblad, Åke: Ett obeaktat tal av Roman (Svensk Tidskrift för Musikforskning 1937)
—— : Johan Helmich Romans vistelse i Rom (Svensk Tidskrift för Musikforskning 1945)
—— : Johan Helmich Romans bibliotek (Svensk Tidskrift för Musikforskning 1953)
Walin, Stig: Beiträge zur Geschichte der schwedischen Sinfonik (1941)
—— : "Sonate a flauto traverso, violone e cembalo" da Roman , Svedese (Svensk Tidskrift för Musikforskning 1945)

Källor

Norrbottens museum Luleå, Landsarkivet Härnösand, Uppsala Universitetsbibliotek, Statens Musik- och teaterbibliotek, Musikmuseet Stockholm, Nordiska museet Stockholm, Riksarkivet Stockholm, Skara stifts- och landsbibliotek, Kalmar läns museum, Växjö stadsbibliotek (avd. Stiftsbiblioteket), Lunds Universitetsbibliotek

Verköversikt

23 sinfonior, sviter för orkester (bl a "Drottningholmsmusiken" och "Golovinmusiken"), 4 violinkonserter, flöjtkonsert, oboekonsert, konsert för oboe d'amore och orkester, flöjtsonater, triosonater, verk för cembalo (sonater/sviter, mm), Assaggi för soloviolin, 25 etyder för violin, ca 70 sånger, verk för kör ("Svensk mässa", kantater, mm)


Verk av Johan Helmich Roman

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 21