Johan Helmich Roman (1694-1758)

Johan Helmich Roman, född i Stockholm 26 oktober 1694, död på Haraldsmåla gård i Ryssby socken, Kalmar län, 20 november 1758 [enligt Ryssby kyrkas dödsbok dog han den 19 oktober 1758, men Ingmar Bengtsson har övertygande visat att detta inte stämmer. Även i Sahlstedts "Åreminne" från 1767 står det fel; här påstås att han dog 20 december 1758]. Tonsättare och hovkapellmästare. Roman framträdde redan som 7-åring inför hovet och 1710 eller 1711 blev han anställd i Kungliga Hovkapellet. Han vistades i England 1714-20, där han bland annat spelade i Georg Friedrich Händels orkester i London och i Hertigens av Newcastle kapell. Under dessa år studerade han för tonsättaren Johann Christoph Pepusch (1667-1752). När han återvände till Stockholm blev han 1721 vice hovkapellmästare och 1729 ordinarie hovkapellmästare. Han omorganiserade Hovkapellet och gav 1731 i Riddarhussalen de första offentliga konserterna i Sverige. Åren 1735-37 gjorde han en resa till Italien, via Tyskland och Österrike. Av hälsoskäl begärde han avsked från posten som hovkapellmästare 1745 och blev då istället hovintendent. Han drog sig tillbaka till sin egendom Haraldsmåla i Småland och var endast kortare perioder i Stockholm.

-

Skrifter av tonsättaren

"Et tydligt sätt at lära..." (översättning av G Kellers "A complete Method for Attaining to Play Thorough Bass", 1707)
"En uti harmonie öfwad på clav-cymbal" (översättning av F Gasparinis "L'armonico prattico al cimbalo", 1722)
"En tractat om harmonie" (översättning av J C Pepusch "A Treatise on Harmony", 1731)
[Översättning av ] 1 band kontrapunktövningar enligt J J Fux ("Gradus ad Parnassum", 1725)
Företal till svenska översättning av Giustiniani/Marcello: Davids Psalmer (1731)
Företal till ett drama av A D Leenberg (1734)
[12 punkter om] "Orsaker, hvarmedelst music råkat i läger-vall" (på blad i Pepusch-översättningen)
"Något om Rom" (ca 1737)

Bibliografi

Andersson, Greger: Musik av Johan Helmich Roman och hans samtida i Lunds universitetsbibliotek, i Svensk tidskrift för musikforskning, 1994
Bengtsson, Britta & Helenius-Öberg, Eva: Med Maria valt det bästa. Kring ett nyfunnet Romanbrev, i Svensk tidskrift för musikforskning, 1990
Bengtsson, Ingmar
: Johan Helmich Roman och hans instrumentalmusik — Käll- och stilkritiska studier, med förteckning över äkta, dubiösa och oäkta instrumentalverk, med BeRI-numrering. Diss. Uppsala universitet, (1955)
---: "Signor Leos Dixit imiterat af Roman". En inledande studie över J. H. Romans musikaliska bearbetningsteknik, i Svensk tidskrift för musikforskning, vol. 40, 1958.
—— : En okänd instrumentalsats av Roman?, i Svensk tidskrift för musikforskning 1955, med tillägg i Svensk tidskrift för musikforskning, 1965
—— : Johan Helmich Roman — ett tvåhundraårsminne, i Svensk tidskrift för musikforskning, 1958
—— : Roman som orgelsakkunnig, i Svensk tidskrift för musikforskning, 1960)
—— : Äkthetsproblem och en vitter tullkontrollör. Om Johan Helmich Roman och A Nicanderi Festskrift till J P Larsen, 1972)
—— : Johan Helmich Romans flöjtkonsert, i Svensk tidskrift för musikforskning, 1973
—— : Mr R:s spuriosity shop — A thematic catalogue of 503 works... by more than 60 composers (1976)
—— : Handstil 14 i Roman-samlingen identifierad, i Svensk tidskrift för musikforskning, 1979
—— : artikel i Sohlmans Musiklexikon, band 5, s 211-213 (1979)
---: Johan Helmich Roman. Festmusik till Greve Golovin, i Texthäfte till skivutgåva Musica Sveciae MSCD 404. Stockholm (1986)
---: Johan Helmich Roman. Sonater och Assagi, i Texthäfte till skivutgåva Musica Sveciae MSCD 406. Stockholm (1987)
Bengtsson, Ingmar & Danielsson, Ruben: Handstilar och notpikturer i Kungl. Musikaliska Akademiens Roman-samling. Stockholm (1955)
Cronhamn, Fritiof: Svenska musikens fader — Några anteckningar om Johan Helmich Roman, i Anmärkningar till Oscar Fredriks högtidstal i Kongl. Musikaliska Akademien, 1885
Frigel, Pehr: Förteckning på framl. hofintendenten och kongl. kapellmästaren Johan Helmich Romans efterlämnade musikaliska arbeten, Tidning för musik, Helsingfors, 1910/11
Gerulf, Folke: Johan Helmich Roman och Haraldsmåla, i Kalmar län 67 (1982)
Helenius-Öberg, Eva
: Johan Helmich Roman, liv och verk genom samtida ögon — dokumentens vittnesbörd. (Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie, nr 78.) Stockholm (1994)
—— : Johan Helmich Roman i källornas ljus, i Svensk tidskrift för musikforskning, 1994
Holm, Anna Lena: Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk. Stockholm: Musikaliska akademiens bibliotek (1994)
Ivarsdotter Johnson, Anna: Johan Helmich Roman och hans tid, i Musiken i Sverige, band 2. (Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie 74.) Stockholm (1993)
Lellky, Åke: Ett bidrag till kännedomen om Johan Helmich Romans triosonater, i Svensk tidskrift för musikforskning, 1936
Moberg, Carl-Allan: Johan Helmich Roman — den svenska musikens fader, i Svensk tidskrift för musikforskning, 1944
Ryhming, Gudrun: Johan Helmich Romans sånger för 1—3 röster. En inventering. Kandidatuppsats i musikvetenskap, Stockholms universitet (1971)
Sahlstedt, Abraham M: Äreminne öfwer hofintendenten kongl. capellmästaren... Johan Helmich Roman, i Riddarhus salen framstäldt d. 30 maj 1767 (1767)
Vretblad, Patrik: Johan Helmich Roman 1694-1758 — Svenska musiken fader, band 1—2. Stockholm (1914)
—— : Karl Mikael Bellman och Johan Helmich Roman, i Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft, 1913/14
—— : Johan Helmich Roman — Minnesteckning. Stockholm (1944)
—— : artikel i Svenska Män och Kvinnor, band 6, s 312 (Bonniers förlag, Stockholm, 1949)
—— : Johan Helmich Roman och Ryssby församling, i Ryssby kyrka 200 år, Minnesblad utgivet av Ryssby kyrkoråd. Kalmar (1950)
Vretblad, Åke: Ett obeaktat tal av Roman,Svensk tidskrift för musikforskning, 1937
—— : Johan Helmich Romans vistelse i Rom,Svensk tidskrift för musikforskning, 1945
—— : Johan Helmich Romans bibliotek, i Svensk tidskrift för musikforskning, 1953
Walin, Stig: Beiträge zur Geschichte der schwedischen Sinfonik. Diss. Uppsala (1941)
—— : "Sonate a flauto traverso, violone e cembalo" da Roman , Svedese, i Svensk tidskrift för musikforskning, 1945

Källor

Norrbottens museum Luleå, Landsarkivet Härnösand, Uppsala Universitetsbibliotek, Statens Musik- och teaterbibliotek, Musikmuseet Stockholm, Nordiska museet Stockholm, Riksarkivet Stockholm, Skara stifts- och landsbibliotek, Kalmar läns museum, Växjö stadsbibliotek (avd. Stiftsbiblioteket), Lunds Universitetsbibliotek

Verköversikt

23 sinfonior, sviter för orkester (bl a "Drottningholmsmusiken" och "Golovinmusiken"), 4 violinkonserter, flöjtkonsert, oboekonsert, konsert för oboe d'amore och orkester, flöjtsonater, triosonater, verk för cembalo (sonater/sviter, mm), Assaggi för soloviolin, 25 etyder för violin, ca 70 sånger, verk för kör ("Svensk mässa", kantater, mm)

Samlade verk

Verknumrering enligt Ingmar Bengtsson 1955, (s. 444 ff.)

Sinfonior
Sinfonia nr 9 i G-dur
Sinfonia nr 10 i F-dur, "Printz Gustafs Musique"
Två orkestersatser nr 10 ½ i F-dur
Sinfonia nr 11 i B-dur
Sinfonia nr 12 i D-dur
Sinfonia nr 13 i C-dur
Sinfonia nr 14 i D-dur
Sinfonia nr 15 i G-dur "Fogelvik Aug. 2. 1746"
Sinfonia nr 16 i A-dur
Sinfonia nr 17 i F-dur
Sinfonia nr 18 i C-dur
Sinfonia nr 19 i G-dur
Sinfonia nr 20 i G-dur
Sinfonia nr 22 i e-moll
Sinfonia nr 23 i D-dur
Sinfonia nr 24 i D-dur
Sinfonia nr 26 i A-dur
Sinfonia nr 27 i d-moll
Sinfonia nr 28 i B-dur
Sinfonia [Ouverture] nr 29 i B-dur
Sinfonia [Ouverture] nr 30 i g-moll
Sinfonia (Två orkestersatser) nr 31 i A-dur/g-moll

Suiter och Ouverturer
Suite nr 1, Golovinmusiken, 1728
Åtta menuetter, nr 1 1/2
Suite nr 2, "Bilägers musiquen", Drottningholmsmusiken, 1744
Suite nr 2 ½ i D-dur, 1744
Sinfonia [Suite] nr 3 i E-dur
Suite nr 4 i F-dur
Ouverture [Suite] nr 5 i F-dur
Suite nr 6 i d-moll
Suite nr 7 i g-moll, "Sjukmans Musique"
Partita [Suite] nr 8 i c-moll
Concerto [Suite] nr 25 i D-dur
Ouverture nr 32 i F-dur, till "Festa musicale", 1725
Sinfonia [Ouverture] nr 33 i D-dur, till "Freudige Bewillkommung", 1726
Sinfonia [Ouverture] nr 34 i D-dur, till "Cantata zu einer Taffelmusic", 1727
Introduzzione [Ouverture] nr 35 i F-dur, Till Cantata 1731
Sinfonia nr 36 i G-dur, till "Cantata vid Ny-Året 1754"
Ouverture nr 37 i C-dur [Ouverture) nr 38 i G-dur
Introduttione/Sinfonia nr 39 i F-dur, till "Bröllops Music"
Sinfonia/Ouverture nr 40 i F-dur
Sinphonia (Ouverture) nr 41 i B-dur
Introduzzione [Ouverture) nr 42 i g-moll
Ouverture nr 43 i g-moll
Introduzzione nr 44 i e-moll

Concerti
Concerto nr 45 i B-dur
Concerto nr 46 i B-dur
Concerto nr 47 i g-moll
Concerto nr 48 [per il Violino solo] i D-dur
Concerto nr 49 [per il Violino solo] i d-moll
Concerto nr 50 per il Violino solo i Ess-dur
Concerto nr 51 per il Violino solo i Ess-dur
Concerto/Partita nr 52 [per il Violino solo] i f-moll
Concerto per il Oboe d´Amore nr 53 i D-dur
Concerto för flöjt och orkester i G-dur (tidigare tillskriven F. Zellbell d.y.)

Triosonator
Sonata à Tré nr 101 i g-moll
[Suite] nr 102 i B-dur, i: "6 Sonate a tre, nr 1"
[Suite] nr 103 i d-moll, i: "6 Sonate a tre, nr 2"
Två orkestersatser nr 104 i d-moll, i: "6 Sonate a tre, nr 3"
Sonata à 3 nr 105 i e-moll, i: "6 Sonate a tre, nr 4"
Sonata à 3 nr 106 i h-moll, i: "6 Sonate a tre, nr 5
Sonata à 3 nr 107 i a-moll, i: "6 Sonate a tre, nr 6
Sonata à 3 nr 108 i D-dur, i: 7 Sonate a tre, nr 1
Sonata à 3 nr 109 i fiss-moll, i: 7 Sonate a tre, nr 2
Sonata à 3 nr 110 i C-dur, i: 7 Sonate a tre, nr 3
Sonata à 3 nr 111 i D-dur, i: 7 Sonate a tre, nr 4
Sonata à 3 nr 112 i B-dur, i: 7 Sonate a tre, nr 5
Sonata à 3 nr 113 i g-moll, i: 7 Sonate a tre, nr 6
Sonata à 3 nr 114 i A-dur, i: 7 Sonate a tre, nr 7
XII Sonate a flavto traverso, violone e cembalo nr 201-212, Tryck Stockholm 1727
Sonata à Violino Solo e Basso nr 214 i A-dur

Klaversonator
Sonata nr 215 i C-dur
Sonata nr 216 i e-moll (Ofullständig)
Sonata nr 217 i e-moll
Sonata nr 218 i e-moll
Sonata nr 219 i D-dur
[Sonata] nr 220 i A-dur (Ofullständig ?)
Sonata nr 221 i F-dur
Sonata nr 222 i d-moll
Sonata nr 223 i B-dur
Sonata nr 224 i g-moll
Tolv sonator (suiter) för klaver nr 225-236
Sonata nr 237 i C-dur
Sonata nr 238 i a-moll
Duetto nr 239 i a-moll för klaver och violin (viola)

Assaggi à Violino solo
Assaggio à Violono solo nr 301 i A-dur
[Assaggio] nr 302 i B-dur
[Assaggio] nr 303 i C-dur
[Assaggio] nr 306 i F-dur
[Assaggio] nr 310 i c-moll
[Assaggio] nr 311 i d-moll
[Assaggio] nr 312 i e-moll
[Assaggio] nr 313 i fiss-moll
Assaggio à Violino solo nr 314 i g-moll
[Assaggio] nr 317 i A-dur
[Assaggio] nr 320 i g-moll [
Ouverture à Violino solo] nr 321 i Ess-dur
Ouverture à Violino solo nr 322 i Ess-dur
[Assaggio] nr 323 i a-moll
[Assaggio] nr 234 i h-moll

Flersatsiga körverk med orkester
Jubilate, soli, kör och orkester
Konung Fredrik I:s begravningsmusik, soli, kör och orkester
Kröningsmusiken 1751, soli, kör och orkester
Svenska mässan, soli, kör och orkester
Te Deum, soli, kör och orkester

Övriga verk för kör eller minst 3 röster
Besinner dock at Herran förer sina heliga, SATB och stråkar
Gud vi förbide tina godhet, SATB och orkester
Gud är wår tilflykt, SATB och orkester
Herre hvi träder tu så långt ifrå, SATB och orkester
Herrans ord är sanferdigt, SATB och obesiffrad bc
Hielp Herre the helige, SATB och stråkar
Jag vil göra tig utkoradan, STB och orkester
Lofver Herran alle hedningar, SATB och stråkar
Lät oss denna dag, SAB och orkester
Siunger Herranom en ny viso, Bas solo, SATB och orkester
Säll är then som Herran fruktar, SATB och stråkar
Tacker Herranom sjunger om honom, SATB
Väl den som får i stillhet bo, kanon för 3 stämmor
Önsker Jerusalem lycko, SAB och stråkar

Kantater för speciella tillfällen
Förnöyen eder sälla paar, Bröllopsmusik, sopran, bas och orkester
Kantat till en taffelmusik, Sysse Zeiten eilet nicht, kantat till en taffelmusik, sopran, bas och orkester
Hoggi sul´orizonte del Germanico, kantat till konung Fredrik I:s födelsedag 1725, sopran, (Svezia) och bas (Federico) solo, kör och orkester
Verdoppelte Sonne deinen Schein, kantat till drottning Ulrikas Eleonoras födelsedag 1726,sopran, tenor, bas och orkester
Statt up du trogna Folck, kantat till drottning Ulrika Eleonoras födelsedag 1727, sopran, bas och stråkar
Warelse som utan dagar, kantat till Ulrika Eleonoras födelsedag 1730, soli, kör och stråkar
Wälkommen store kung igen, kantat till Fredrik I:s återkomst 1731, sopran tenor, bas, 3-stämmig kör och orkester

Duetter
Befalla Herranom tin väg, sopran, alt och obesiffrad bc eller sopran, bas och obesiffrad bc med instrumental inledning. Även för sopran, alt, bas och instrument
Haf tina lust i Herranom, sopran, alt och obesiffrad bc
Herre Gud Sebaot, sopran, bas och obesiffrad bc  
Hör mig när jag ropar, sopran, tenor och stråkar
I Lyckans blinda dårar, sopran, bas och obesiffrad bs eller sopran och obesiffrad bc
Jag tackar Herranom af allo hierta, sopran, alt och bc
Jag tröstar ther uppå, sopran, bas, violin och obesiffrad bc
Jag vill prisa Guds ord, sopran, bas och obesiffrad bc
Jorden är Herrans, sopran, tenor och bc, även för sopran, tenor, bas och stråkar
Lofva Herran min siäl, sopran, tenor och obesiffrad bc
Lofvad vare Herren dagliga, sopran och bas
Mit hierta är redo Gud, sopran, bas och bc
Siunger Herranom en ny viso, 2 sopraner och obesiffred bc
Tacker Herranom siunger om honom, sopran, bas och obesiffrad bc
Tig vi lofve, O Gud, vi lofve Tig, sopran, tenor och obesiffrad bc
Vår siäl väntar efter Herranom, sopran, bas och bc

Solosånger
Ach förlåt mig mina synder, sopran och stråkar
Ach! Huru ljufligit är att Bröder enhälligt lefva (Anders Nicander), sopran och obesiffrad bc
Ach! Huru Säll är den, hvars Synd är aldeles aftvådd (Anders Nicander), sopran och bc
Alt far undan och flyr (Jacob Frese), sopran och obesiffrad bc
At ju mången har i dag vänner efter sitt behag (Olof von Dalin), sopran och obesiffrad bc
Afwund som mot dygden rasar (text ?), sopran och stråkar
Böljorne bulra och gny (Jacob Frese), bas, violin och obesiffrad bc
Cara speme questo core (Nicola Francesco Haym), sopran och obesiffrad bc
De Menschen heeft maer eenen dach (Pindaros? I holländsk översättn?) sopran och obesiffrad bc
The som hoppas uppå Herran (Psaltarpsalm 125), sopran och bc
The som redeliga för sig vandrat hafver (Jesaja kap 57), röst och bc; även med stråkar och flöjter
Det gagnar grenen at han skiäres (A.D. Leenberg), sopran
Thet är en kostelig ting at tacka Herranom (Psaltarpsalm 92), sopran och obesiffrad bc
Thet är min glädje (Psaltarpsalm 73 vers 8), bas, violin och obesiffrad bc, även arr. för stråkar
Dettere diri liri la diri den en na deri diri liri ney (text ?) , en röst, ett notsystem
Du hala lycka hvad är åt (Ulrik Rudenschöld), sopran och obesiffrad bc
Du kjära dag som blänker opp (A.B. Castoria), sopran och bc
Då Natten aldra mörkast är (A.D. Leenberg), sopran och obesiffrad bc
Efter en ilande blåst (Jacob Frese), sopran, violin och obesiffrad bc
Efter nu the elände förtryckte varda (Psaltarpsalm 12), sopran och bc
En ädelmodig själ den motgångs böljor möta (Sophia Elisabeth Brenner), sopran och obesiffrad bc
Enfin dans cet horrible gouffre de misere (Antoinette Deshoulieres), sopran och obesiffrad bc
Et lugn jag äntlig finner (Carl Rudenschöld), röst och obesiffrad bc, röst och bc
Fast Inders ståt ej mina rum förgyller (Jacob Frese), sopran och bc
Flättjans blomster mig ej locka (text ?), sopran endast
For the few hours of life allotted me (texten använd av Henry Bowman (-1686), sopran och bc
Födas, gråta, dij och lindas (Olof von Dalin), sopran och obesiffrad bc
Gud alla härars Gud (Jacob Frese), sopran och obesiffrad bc
Gud jag tror at jag tin nåde i the sällas land skul se (text ?), sopran och bc
Gud! mit ropande hör; uppå mina böner haf agtning (Anders Nicander), sopran och obesiffrad bc
Gud är vår tilflygt och starkhet (Psaltarpsalm 46 vers 2; 3; 5-6), sopran, violin och bc
Går solen ned hon går och opp (Ulrik Rudenschöld), sopran och obesiffrad bc
Habet omnis hoc voluptas (A.M.T.S. Boethius), bas och obesiffrad bc
Hade ej Israels Gud oss nära vid handene varit (Anders Nicander), sopran och obesiffrad bc
Han skal låta regna öfver de ogudaktiga (Psaltarpsalm 11 vers 6) sopran och bc
Herre Tu äst min tröst (Jacob Frese), sopran och obesiffrad bc; även violin
Herre, mitt hopp! Lät ej på skam mig evärdeliga komma (Anders Nicander), sopran och obesiffrad bc)
Herre när jag tig hafver (Psaltarpsalm 73 vers 25-26), sopran och bc
Herre när jag tänker huru tu (Psaltarpsalm 119 vers 52), sopran och bc, bas och obesiffrad bc, sopran och cembalo
Herren lefver och lofvad vare min tröst (Psaltarpsalm 18 vers 47, Mosebok kap 15 vers 2, Psaltarpsalm 28 vers 7), röst och bc; ev. även violin, bas och obesiffrad bc
Herren lofver af Himlen hög (Anders Nicander), sopran och bc
Herren lofver uti Guds Helgdoms heliga boning! (Anders Nicander) sopran och bc
Herren skall döma jordenes krets rätt (Psaltarpsalm 9 vers 9-11), sopran och bc
Herren är konung, therföre vredgas folken (Psaltarpsalm 99 vers 1-4, 9), sopran och obesiffrad bc
Herren är min herde (Psaltarpsalm 23 vers 1-4), sopran, violin och bc
Herren är min starkhet och lofsång (2 Mosebok kap 15 vers 2; Psaltarpsalm 28 vers 7), bas och bc
Herren är rättferdig och hafver rätthetena kär (Psaltarpsalm 11 vers 7), sopran och bc
Herrans heliga namn beprise all hedena skara (Anderts Nicander), sopran och bc
Hjärteliga kär hafver jag tig
Herre min starkhet (Psaltarpsalm 18 vers2-3), röst och obesiffrad bc
Ho kan uttala Herrans dråpeliga gierningar? (Psaltarpsalm 107 vers 2; Syraks bok 42:18; Ordspråksboken 5:21-22), sopran och obesiffrad bc Ho är en sådana Gud som Tu äst (Mika kap 7 vers 18-19), sopran och obesiffrad bc
Hosper kyathizus enioth hae tychae (Difilos, fragment 107), sopran och bc
Hur liuft hur angenämt oss nöyet förekomma plär (text ?), röst och obesiffrad bc
Huru stor är tin godhet [Aria] (Psaltarpsalm 31 vers 20-23, 25), sopran och bc
Hvad var en Styrmans kunst, var ikke Storm og Bölger (Ovidius, ur Tristia; dansk översättning), Sopran och obesiffrad bc
Hvi äst du dyre Tid så snar som Blixten (Ulrik Rudenschöld), sopran och bc, sopran och obesiffrad bc
Hör mig när jag ropar, mine rättferdiges Gud (Psalmarpsalm 4 vers 2-9), sopran och bc
I tino ljuse, Herre, se vi ljus (Sammansatt av delar ur Ps. 36:10, 1 Joh. 4:13, Vish.1:5-7 m.fl.), sopran och bc
I envy not Sir Courtly Nice (text?), sopran och obesifrad bc
I foglar vilde djur och alt hvad eljest andas (Jacob Frese), sopran och obesiffraf bc
Ihr Augen worzu nutzt ihr mir (Charles de Saint-Évremond), sopran och obesiffrad bc; med instrumentala inslag
Jag fröjdar mig och är glad i Tig (Psaltarpsalm 9 vers 3, Ps. 18:51, Ps. 20:7, Ps. 21:8), röst och obesiffrad bc
Jag förtröstar på Herran (Psaltarpsalm 11 vers 1), sopran och bc
Jag hafver sett en ogudaktig (Psaltarpsalm 37 vers 35-40), sopran och bc
Jag håller thet så före (Paulus brev till Romarna kap 8 vers 18, 28, 31-34, 35-37,38-39), sopran och obesiffrad bc
Jag låter andra gerna fika om ära, vällust (text ?), endast sopran
Jag skal prisa dig och min siäl skal uphöja (Anders Nicander), sopran och bc
Jag skämmes icke vid Christi Evangelium (Paulus brev till Romarna kap 1 vers 16) Röst och obesiffrad bc
Jag tackar Herranom af allo hierta (Psaltarpsalm 111 vers 1-4), bas och stråkar
Jag tröstar theruppå at Tu så nådelig äst (Psaltarpsalm 13 vers 6), sopran och bc
Jag vet at min förlossare lefver (Job kap 19 vers 25-27), röst och bc; även med vl och vla
Jag vil uphöja tig, min Gud, tu konung (Psaltarpsalm 145), sopran och obesiffrad bc
Kan äran i ett sinne trifwas (text Per Brant?), röst och obesiffrad bc
Kom tysta enslighet dig will iag mig förtro (Jacob Frese), sopran och bc
Konungen hoppas uppå herran (Psaltarpsalm 21 vers 8), sopran och stråkar
Kung är Herren oc [sic] härliga prydd med oändelig höghet (Anders Nicander), Sopran och obesiffrad bc
La Ragion gli affetti ascolta (Pietro Metastasio), sopran och obesiffrad bc
Later, huxa dig om, och lär, hvad myrorna lära (Jacob Frese), sopran och bc
Lofva din Herra och Gud (Anders Nicander), sopran och bc
Låt glädja sig alla them som trösta uppå Tig (Psaltarpsalm 5 vers 12-13), sopran och bc
Lät jord titt lof med sång uppgå (Thore Odhelius), sopran och bc
Mà tu sorda à miei sospiri non accoglie in seno Amor (text ?), sopran och stråkar
Men jag vil siunga om til makt (Jojan Gabriel Werving), sopran och obesiffrad bc
Mes yeux, mes inutiles yeux! Vous savez bien que dans ces lieux (Charles de Saint-Évremond), bas och obesiffrad bc
Min andakt skynda dig; men tröttna ej på vägen (Jacob Frese), sopran och obesiffrad bc
Min Daphnis dig wil iag til swar min späda mun uplåta (text ?), sopran och obesiffrad bc
Min lefnadsdag du alla dagars plåga (Jacob Frese), sopran och obesiffrad bc
Min siäl väntar allenast i stillhet efter Gud (Psaltarpsalm 62 vers 2-13), sopran och bc
Mitt hjerta rörs af frögd, min blod af glädje gjäser (Jacob Frese), sopran och obesiffrad bc
Märker dock, I galne bland folket; och I dårar (Psaltarpsalm 94 vers 8, 9-11, 12-15), sopran och bc
När alle skapade ting sin skapares ära förkunna (Fredrik Lorenz Bonde), sopran och bc
När som i förriga tid ur Chams land vandrade Jacob (Anders Nicander), sopran och obesiffrad bc
O Herre Gud, Guds Lamb och Fadrens Son (Mässtexten), sopran och stråkar
O liufva ort farväl Du samling af alt nöje (Carl Rudenschöld), sopran och obesiffrad bc
Om Herren icke med oss vore (Psaltarpsalm 124), sopran och obesiffrad bc
Om sin stund Gud råda lät (Johan Runius), sopran och obesiffrad bc
Om tidens skiften himlen rår: Hvi skull dess växling (text ?), röst och bc
Ombra errante inamorate (text ?), sopran och bc
Piante amiche erbette care torno a voi (text ?), sopran och stråkar
Privo de tuoi bei lumi idolo mio (text ?), sopran och obesiffrad bc
Risolv´ abbandonar la bella che mi sprezza (Paolo Antonio Rolli), sopran och obesiffrad bc
Se pietà di me non senti giusto (Nicola Francesco Haym), sopran och obesiffred bc
Si the ogudagtige spänna bågan (Psaltarpsalm 11 vers 2)
Si son prigionier di quel bandato (text ?), sopran och obesiffrad bc
Si vedrai non son piu quello ne piu affanato (text ?), sopran och obesiffrad bc
Sjunger af inliga frögd I Guds rättf, sopran och stråkar siälar (Anders Nicander), sopran och bc
Sjunger Gudi gladeliga then vår starkhet är (Psaltarpsalm 81 vers 1, 5-6), sopran och bc
Skal iag ey snart få solen se (Ulrik Rudenschöld), röst och obesiffrad bc
Skicklighet ej til gunst ej konst til rikedom hjelper (Jacob Frese), sopran och obesiffrad bc
Smaker och seer huru liuflig Herren är (Psaltarpsalm 34 vers 9), sopran och stråkar
Som ett glas nu skin nu brister snöen smälter i en älf (text ?), röst och obesiffrad bc
Som klippan i det vilda haf et lugn och stormvär lika aktar (Fredrik Lorentz Bonde), sopran och obesiffrad bc
Så gack nu kära sol förnögd men kom än många resor åter (text?), endast sopran
Så älskade Gud verldena at han utgaf sin enda son (Evangelium enligt Johannes kap 3 vers 16), röst och obesiffrad bc
Så är nu intet fördömligit i them som äro i Christo Jesu (Paulus brev till Romarna kap 8 vers 1-2, 15-17, 27), röst och bc; ev, även violin
Såsom hiorten ropar efter friskt vatn (Psaltarpsalm 42 vers 2-3, 12), sopran och besiffrad bc; sopran, bas, violin och obesiffrad bas
Såta wänner I som sett red´nhwars annans redlighet (Gustaf Christian Roman), sopran och bc
Tacker Herranom ty han är mild (Psaltarpsalm 106 vers 1-5, 47), sopran, violin och obesiffrad bc
Tu parti amato bene mi lasci idolo mio (text ?), sopran och bc
Ty Herren är god (Psaltarpsalm 100 vers 5), sopran och orkester
Täcka bräde konstigt zijrat och med gyldne (Carl Gyllenborg), röst och bc; röst och obesiffrad bc
Hvad står til råds! det bästa sku´ vi hoppas (Jacob Frese), sopran och bc
Hvad tänken I som icke vid er tråttas (Jacob Frese), sopran och obesiffrad bc
Hvad är emot tin magt the främmande fattige Gudar (Jacob Frese), sopran och obesiffrad bc
Vare oss nådelig och välsigne oss Herren (Anders Nicander), sopran och obesiffrad bc
Vederkveck mig genom tina nåd (Psaltarpsalm 119 vers 88-96), bas, violin och obesiffrad bc
Vi lofve tig vi välsigne tig vi tilbedje Tig (Mässtexten), bas och stråkar
Wi tacke tig o Gud som oss den nåd täcks unna (text ?), sopran och stråkar; sopran, tenor och stråkar
Hvilken är then som et godt lefvande begärar (Psaltarpsalm 34 vers 13-15), sopran och obesiffrad bc
Hvilken är som trädet fäller för en gren (A.D. Leenberg), sopran och obesiffrad bc
Vist behöfves at man öfves genom motgångs dagar (A.D. Leenberg), sopran och obesiffrad bc
Wår frälserman och broder Jesu kiär (text ?), bas och orkester
Väl den i bästa vår får skiära mogen fruckt (Ulrik Rudenschöld), röst och obesiffrad bc
Är girig vid alt sitt bekymmer ett ögnablek ej rolig nögd (text ?), endast sopran
Äta litet, dricka vatten, roligt sälskap, sömn om natten (Olof von Dalin), sopran och obesiffrad bc


Verk av Johan Helmich Roman

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 21