Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Jacob Axel Josephson, född i Stockholm 27 mars 1818, död i Uppsala 29 mars 1880. Tonsättare och dirigent. Director musices vid Uppsala Universitet 1849-1880, dirigent för Allmänna sången 1850-52, dirigent för Orphei Drängar 1854-80, domkyrkoorganist i Uppsala 1864-80. Grundade Uppsala domkyrkokör 1867. Ledare av Harmoniska sällskapet i Stockholm 1847-49. LMA.

Jacob Axel Josephson (1818-1880) arbetade mångsidigt inom musiklivet: musiker, pedagog, dirigent, skriftställare, arrangör och tonsättare. Så verkade många vid denna tid, tvingade därtill av försörjningsskäl. Men i Josephsons fall innebar mångsidigheten en klar fördel, när han målmedvetet och välinformerat byggde upp musiklivet i Uppsala till något som kunde mäta sig med det som Stockholm ägde. Hans egna kompositioner, framför allt körverken, bidrog tveklöst till denna utveckling av universitetsstadens musikscen.

Jacob Axel Josephson var stockholmare. Som musiklärare i Klara skola hade han Abraham Mankell, vilken insåg den unge Josephsons musikbegåvning. 1835 kom Josephson till Uppsala för studier. Där inlemmades han snart i stadens centrala musikkretsar och deltog bland annat i salongsmusicerandet. Hans komponerande inleddes med sånger för röst och piano, dvs en genre i salongernas hägn.

Jacob Axel Josephson kom från ett judiskt hem. 1841 konverterade han till kristendomen och lade samtidigt till Axel som ett andra förnamn.

Tack vare insamlade medel kunde Josephson resa utomlands för högre musikstudier 1844, en vistelse som varade i tre år och som gav honom viktiga lärdomar. Han vistades i Dresden, Leipzig och Rom, samtliga då betydelsefulla musikcentra.

Åter i Sverige blev han först musikalisk ledare för Harmoniska sällskapet i Stockholm, för att 1849 utnämnas till director musices vid Uppsala universitet. I den tjänsten ledde han Akademiska kapellet, men tog också initiativ till en blandad kör, Harmoniska sällskapet. 1854 fick han uppdraget att leda den ett år tidigare bildade manskören Orphei Drängar.

1864 fick han tjänsten som domkyrkoorganist. I den rollen arbetade han inte bara för fylla kyrkan med musik vid gudstjänster och särskilda konserter, utan satsade också på att som tonsättare, arrangör och utgivare förnya den andliga musiken, särskilt koralerna.

Jacob Axel Josephson skrev mycket av sin musik i anslutning till de ensembler och de musiktillfällen vilka han arbetade med. Sånger och körverk dominerar därför hans produktion, och av sådana verk har flera stycken stått på repertoaren under långa tider. Vårliga vindar draga för manskör är mest framförd. Merparten av hans orkesterverk komponerades för särskilda högtider inom eller utom universitetet. En del kammarmusik kompletterar bilden av tonsättaren Josephson.

Invald i Kungl. Musikaliska akademien den 19 december 1857 som ledamot nr 359.

Gunnar Ternhag

Skrifter av tonsättaren

Några momenter till en karakteristik af den nyaste musiken, diss., Uppsala, 1842
Elementar-lära i musik. En handbok för lärare och lärljungar,
Uppsala, 1860
En- och flerstämmiga sångstycken till begagnande vid undervisningen i elementar- och folkskolor, 1-3, Uppsala, 1873
Förslag till ändringar vid Hæffners 1819 utg. koralbok, Stockholm, 1877
"Ludvig Norman", i: Teater och musik, Stockholm: Lindblad, 1876, s. 58 f.
"Jenny Lind-Goldschmidt", i: Teater och musik, Stockholm: Lindblad, 1876, s. 82—87
"Johan Christian Fredrik Haeffner", i: Läsning för folket. N F, band 12, Stockholm, 1880, s. 267-278

Zion, andlig musik för hemmet, skolan och kyrkan
, 1-4, Uppsala: Edquist & Berglund, 1867-68
100 äldre och nyare svenska sånger
(tillsammans med Fritz Arlberg), Stockholm 1873.
Sånger i Sion
, Stockholm: Haeggström, 1880

Bibliografi

Bengtsson, Ingmar: "Tonsättaren Geijer", i: Geijerstudier, 3, Uppsala, 1958.
Bohlin, Folke
: Melodier till julepisteln i svensk tradition, Lund: Gleerup, 1970.
--- och Anna Johnson:
"Jacob Axel Josephson", i: Svenskt biografiskt lexikon, vol. 20, Stockholm 1973-75.
Bucht, Torsten
: Härnösands musiksällskap 1842-1942, Härnösand, 1942.
Dahlgren, Lotten
: Ransäter, Stockholm, 1905.
---:
Grannarna på Kungsängsgatan, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1914.
---:
"'Ecco Roma!' En svensk tondiktares Roma-minnen. Brev och dagboksblad från 1840-talet", i: Ord och bild, 1916.
---:
Ur Ransäters familjearkiv. Dagboks- och brefutdrag, 3 uppl., Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1923.
Efvergren, Carl
: Svenska tondiktare, Stockholm: Folkskolans barntidning, 1925.
Forslin, Alfhild
: Runeberg i musiken, Helsingfors, 1958.
Hamilton Geete, Agnes
: I solnedgången. Minnen och bilder från Erik Gustaf Geijers senaste år. 1-3, Stockholm: Bonnier, 1910-12.
Gnospelius, Wilhelm
: Också ett ord i choralfrågan. Granskning av prof Josephsons Förslag till ändringar vid Haeffners Choralbok, Lund: Gleerup, 1880.
Haglund, Ejnar:
"Några drag ur studenternas musikliv", i: Uppsalastudenten genom tiderna. Uppsala: Lundequistska, 1950.
Helmer, Axel: Svensk solosång 1850-1890. 1-2, Stockholm: Svenskt musikhistoriskt arkiv, 1972.
Herdin, Karl Wilhelm
: "Kring Gunnar Wennerberg o uppsalavännerna på hans studenttid", i: dens., Gammalt och nytt, Uppsala, 1937.
Holland, Henry Scott m.fl.
: Jenny Lind-Gold-Schmidt. Hennes tidigare lif och bana som dramatisk konstnär och sångerska 1820-1851, Stockholm, 1891.
Horn, Vivi
: De små Knösarna. Ett romantiskt Uppsalahem, Stockholm: Geber, 1921.
Hultén, Sam-Ragnar:
"Jacob Axel Josephson", i: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Band 7, Kassel: Bärenreiter, 1958.
---: Stilen i J.A. Josephsons sånger [opublicerat examensarbete], Uppsala universitet, 1951.
Jeanson, Gunnar
: Gunnar Wennerberg som musiker, Stockholm: Geber, 1929.
Jonsson, Leif:
Ljusets riddarvakt. 1800-talets studentsång utövad som offentlig samhällskonst, diss. Uppsala, 1990
Josephson, Hilda:
"Från barndomshem och barndomsdagar", i: Hågkomster och livsintryck, vol. 17, Uppsala, 1936.
---:
"Minnen", i: Kyrkosångsförbundet, 1947.
Kallstenius, Gottfrid
: Blad ur uppsalasångens historia, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1913.
Kjellén, Rudolf:
Jacob Axel Josephson. Prolog vid OD:s minnesfest den 27 mars 1918, Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1918.
Lagerbielke, Lina
: Svenska tonsättare under nittonde århundradet, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1908.
Lindgren, Adolf
: "Jacob Axel Josephson", i: Nordisk musik-tidende, 1, 1880.
Martling, Carl Henrik och Henry Weman:
Uppsala domkyrkokör 100 år, Uppsala: Kören, 1967.
Moberg, Carl-Allan
: Kyrkomusikens historia, Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses förlag, 1932.
---:
"Från Abbé Vogler till John Morén. Ledande idéer i 1800-talets svenska koralverk", i: Kyrkohistorisk årsskrift, 35, 1935.
Morales, Olallo och Tobias Norlind
: Musikaliska Akademien 1771-1921, Stockholm: Lagerström, 1921.
Neander, Anders (red.)
: Uppsala-studenternes sånger, Uppsala: Esaias Edquist, 1874.
Nodermann, Preben
: Studier i svensk hymnologi, Lund: Sydsvenska bok- och musikförlaget, 1911.
Norlind, Tobias
: Erik Gustaf Geijer som musiker, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1919.
---:
"Musiken i Uppsala på Gunnar Wennerbergs tid", i: Musica 1947.
Nyblom, Carl Rupert
: "Jacob Axel Josephson", i: Teater och musik, Stockholm: Lindblad, 1876.
---:
En sjuttioårings minnen, 1-3. Stockholm: Bonnier, 1908.
Nyblom, Knut
: "Jacob Axel Josephson", i: dens., "Uppsala är bäst". Skolpojks- och studentminnen, Stockholm: Skoglund, 1908.
---:
Hör, I Orphei Drängar! Skildringar ur sångsällskapet O.D:s sextioåriga lefnad 1853-1913, Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1913.
---: Jakob Axel Josephson, Stockholm: Elkan & Schildknecht, 1926
Palmgren, Björn
: J.A. Josephson - ett bortglömt musikgeni, Jönköping: Collegium musicum, 1968.
Rendahl, Claes Wilhelm
: De antika tonarterna. Kritiska studier med serskild hänsyn till Haeffners och Josephsons koralbearbetningar, Karlstad, 1878.
Rudin, Waldemar
: Minnesord vid J.A. Josephsons likbegängelse, Uppsala, 1880.
Schück, Berna:
"Från Jac. Axel Josephsons ungdom", i: Minnenas bok, Stockholm: Dahlberg, 1916.
von Sydow, Carl-Otto
: "Viktor Rydbergs och J.A. Josephsons kantat 1877", i: Uppsala domkyrka. Katedral genom sekler, Uppsala: Domkapitlet, 1982.
Taube, Gurli
: Musik, dans, språk o andra akademiska färdigheter i Uppsala. Uppsala universitet, 1963.
Valentin, Karl
: "Jacob Axel Josephson", i: Svensk musiktidning 1900.
Wennerberg, Gunnar
: Bref och minnen, 1-3. Stockholm: Geber, 1913-16.
Wiberg, Albert
: Den svenska musikhandelns historia. Stockholm: Svenska musikhandlareföreningen, 1955.
Vid Filharmoniska sällskapets i Uppsala 50-årsfest den 13 november 1900. Uppsala: Akademiska boktryckeriet, 1900.
Ödman, Pelle
: "Josephson, Geijer och Lindblad. Ur en minnesteckning över J.A. Josephson", i: Svea 1884.
---:
Ur en svensk tonsättares lif. En minnesteckning öfver J.A. Josephson. 1-2. Stockholm: Haeggström, 1885-86.

Källor

Landsarkivet Göteborg, Göteborgs universitetsbibliotek, Helsingfors universitetsbibliotek, Landsarkivet Härnösand, Kungliga Biblioteket, Lunds universitetsbibliotek, Nasjonalbiblioteket Oslo, Riksarkivet, Musik- och teaterbiblioteket, Stockholms stadsarkiv, Uppsala universitetsbibliotek, Örebro stadsbibliotek.
Porträtt: Kungl. Musikaliska akademien, Nationalmuseum, Uppsala Universitetsbibliotek, Svenska porträttarkivet

Verköversikt

Symfoni Ess-dur, verk för orkester (bl a Festmarsch G-dur), verk för piano, ca 150 sånger med piano, verk för sång och orkester (bl a "Cavatina" för tenor eller sopran och orkester, "Kring jorden dröjer ännu qvar" för sopran, tenor och orkester), verk för kör och orkester (bl a "Islossningen" för manskör och orkester), verk för kör a cappella, manskvartetter

Samlade verk

Förteckningen bygger på sammanställningen i Folke Bohlins och Anna Johnsons artikel om tonsättaren i Svenskt biografiskt lexikon

Orkester

Symfoni Ess-dur

Piano

Fantasistycken op 11
Fyra pianoforte-stycken op 30
2 Albumblade
Fantasi öfver Du gamla, du friska
Intermezzo / Ljusning (Musikaliskt album) op 19
Tre lyriska tondikter

Röst och piano

Sånger op 1

Pilgrimssång
Från vandringsåren, op 2, h 1—3
Sånger op 5
Romanser och sånger op 6
Tre sånger med obligat violin op 7
Lieder und Gesänge op 8
Sex sånger op 10
Nya sånger op 15
Drei Gesänge op 18
Sex sånger op 19
Drei Gesänge op 22
Fyra sånger op 24
Sånger op 25
Sånger till Selma op 26
Sånger op 27
Den gamle klockarens visor, samling 1, op 28
Sju sånger op 31
Tre sånger (Nordstjernan 1859)
6 sånger op 32
Trenne psalmer ur Psaltaren op 33
Melodier till Finska toner op 36
Aftontanke vid hafvet (Teater o musik, 1876)
Den gamle klockarens visor, samling 2, op 38
Fem sånger op 39
Lofoffer (Zion, andliga sånger för hemmet, 1 1867, nr 39)
Lärkan (Sången, samling af romanser, ser 1: 10)

Röst och orkester

Cavatina op 17

Duetter

Trenne duetter för sopran o baryton op 16
Duett (Musikaliskt album, op 19, 1852)

Kör med orkester

Islossningen op 9
Korsriddarne utanför Jerusalem op 13
Quando corpus morietur op 20
Sorgkantat vid Upsala universitets minnesfest öfver framlidne konung Carl XV d 29 nov 1873 op 35
Vid Upsala universitets jubelfest den 5 september 1877 op 40
Kantat vid jubelfesten i Upsala [6 september 1877] op 41
Arion op 42

Manskör a cappella

Am Bergquell / Waldlied (Orpheus. Sammlung von Liedern und Gesängen, Leipzig [1846?])
Sju fyrstämmiga sånger för mansröster op 3
Serenad / Hjemkomst (Musikaliskt album, op 19, 1852)
Sju fyrstämmiga sånger för mansröster op 29
Stridssång (100 äldre o nyare svenska sånger, 1873)
Till de finska bröderna (Ny illustrerad tidning, 1875, nr 29)
Hell Sverige (Manskören, 1897)

Blandad kör a cappella

Sechs vierstimmige Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass op 12.
Julsång (Zion, 3, Sthlm 1868, nr 48)


Verk av Jacob Axel Josephson

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 46