Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Jacob Axel Josephson, född i Stockholm 27 mars 1818, död i Uppsala 29 mars 1880. Tonsättare och dirigent. Director musices vid Uppsala Universitet 1849-1880, dirigent för Allmänna sången 1850-52, dirigent för Orphei Drängar 1854-80, domkyrkoorganist i Uppsala 1864-80. Grundade Uppsala domkyrkokör 1867. Ledare av Harmoniska sällskapet i Stockholm 1847-49. LMA.

Jacob Axel Josephson (1818-1880) arbetade mångsidigt inom musiklivet: musiker, pedagog, dirigent, skriftställare, arrangör och tonsättare. Så verkade många vid denna tid, tvingade därtill av försörjningsskäl. Men i Josephsons fall innebar mångsidigheten en klar fördel, när han målmedvetet och välinformerat byggde upp musiklivet i Uppsala till något som kunde mäta sig med det som Stockholm ägde. Hans egna kompositioner, framför allt körverken, bidrog tveklöst till denna utveckling av universitetsstadens musikscen.

Jacob Axel Josephson var stockholmare. Som musiklärare i Klara skola hade han Abraham Mankell, vilken insåg den unge Josephsons musikbegåvning. 1835 kom Josephson till Uppsala för studier. Där inlemmades han snart i stadens centrala musikkretsar och deltog bland annat i salongsmusicerandet. Hans komponerande inleddes med sånger för röst och piano, dvs en genre i salongernas hägn.

Jacob Axel Josephson kom från ett judiskt hem. 1841 konverterade han till kristendomen och lade samtidigt till Axel som ett andra förnamn.

Tack vare insamlade medel kunde Josephson resa utomlands för högre musikstudier 1844, en vistelse som varade i tre år och som gav honom viktiga lärdomar. Han vistades i Dresden, Leipzig och Rom, samtliga då betydelsefulla musikcentra.

Åter i Sverige blev han först musikalisk ledare för Harmoniska sällskapet i Stockholm, för att 1849 utnämnas till director musices vid Uppsala universitet. I den tjänsten ledde han Akademiska kapellet, men tog också initiativ till en blandad kör, Harmoniska sällskapet. 1854 fick han uppdraget att leda den ett år tidigare bildade manskören Orphei Drängar.

1864 fick han tjänsten som domkyrkoorganist. I den rollen arbetade han inte bara för fylla kyrkan med musik vid gudstjänster och särskilda konserter, utan satsade också på att som tonsättare, arrangör och utgivare förnya den andliga musiken, särskilt koralerna.

Jacob Axel Josephson skrev mycket av sin musik i anslutning till de ensembler och de musiktillfällen vilka han arbetade med. Sånger och körverk dominerar därför hans produktion, och av sådana verk har flera stycken stått på repertoaren under långa tider. Vårliga vindar draga för manskör är mest framförd. Merparten av hans orkesterverk komponerades för särskilda högtider inom eller utom universitetet. En del kammarmusik kompletterar bilden av tonsättaren Josephson.

Invald i Kungl. Musikaliska akademien den 19 december 1857 som ledamot nr 359.

Gunnar Ternhag

Skrifter av tonsättaren

Några momenter till en karakteristik af den nyaste musiken. Diss. Uppsala (1842)
Elementar-lära i musik. En handbok för lärare och lärljungar.
Uppsala (1860)
En- och flerstämmiga sångstycken till begagnande vid undervisningen i elementar- och folkskolor, 1-3. Uppsala (1873)
Förslag till ändringar vid Hæffners 1819 utg. koralbok. Stockholm (1877)

Bibliografi

Bohlin, Folke/Johnson, A: Josephson, J A , i Svenskt biografiskt lexikon, bd 20 (1973/75, med verk- och litteraturförteckning)
Dahlgren, Lotten
: Grannarna på Kungsängsgatan. Ett par kapitel ur en svensk tondiktares historia. (1914)
Forslin, Alfhild: Runeberg i musiken. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet, s. 323f
Hultén, Sam Ragnar
: Stilen i Josephsons solosånger (opubl. uppsats, Uppsala Universitet, 1951)
—— : artikel i Die Musik in Geschichte und Gegenwart 7 (1958, med verkförteckning)
Jonsson, Leif: Ljusets riddarvakt. 1800-talets studentsång utövad som offentlig samhällskonst. Diss. Uppsala (1990)
Josephson, H: Minnen (Kyrkosångsförbundet 1947)
Kjellén, Rudolf: Jacob Axel Josephson: Prolog vid O. D:s minnesfest den 27 mars 1918. Uppsala (1918)
Lindgren, A
: Jacob Axel Josephson, i Nordisk Musik-tidende (nr 1, 1880)
Nyblom, KnutJacob Axel Josephson (1926)
Percy, Gösta: Grunddragen av Wagnerrörelsen i Sverige under dess första skede från omkring 1857-omkring 1884. Fil.kand.-uppsats i musikforskning. Uppsala universitet (1936)
Rudin, Waldemar: Minnesord vid Jacob Axel Josephsons likbegängelse i Upsala domkyrka den 3 april 1880. Uppsala (1880)
Sydow, Carl-Otto von: Viktor Rydbergs och J A Josephsons kantat 1877, i Uppsala domkyrka : Uppsala Cathedral : katedral genom sekler : ett samlingsverk. Uppsala (1982) S. 227-232
Törnblom, Folke H
: artikel i Svenska Män och Kvinnor, band 4, s 118-119 (Bonniers förlag, Stockholm 1948)
—— : artikel i Sohlmans Musiklexikon, band 3, s 725 (Stockholm 1976)
Ödman, N Pelle: Ur en svensk tonsättares lif. En minnesteckning över Jacob Axel Josephson (1885-86)

Källor

Landsarkivet Göteborg, Göteborgs Universitetsbibliotek, Helsingfors Universitetsbibliotek, Landsarkivet Härnösand, Kungliga Biblioteket Stockholm, Lunds Universitetsbibliotek, Musik- och teatermuseet Stockholm, Oslo Universitetsbibliotek, Riksarkivet, Musik- och teaterbiblioteket, Stockholms stadsarkiv, Uppsala universitetsbibliotek, Örebro stadsbibliotek.
Porträtt: Kungl. Musikaliska akademien, Nationalmuseum, Uppsala Universitetsbibliotek, Svenska porträttarkivet

Verköversikt

Symfoni Ess-dur, verk för orkester (bl a Festmarsch G-dur), verk för piano, ca 150 sånger med piano, verk för sång och orkester (bl a "Cavatina" för tenor eller sopran och orkester, "Kring jorden dröjer ännu qvar" för sopran, tenor och orkester), verk för kör och orkester (bl a "Islossningen" för manskör och orkester), verk för kör a cappella, manskvartetter


Verk av Jacob Axel Josephson

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 36